Rapport

Vegetation på fyllningsdammar

Idag saknas det i Sverige riktlinjer för hur vegetation på fyllningsdammar bör bedömas och hanteras. Dammägare och konsulter gör på olika sätt, och ofta behandlas vegetation på dammar som en ren underhållsfråga.

Vegetation på fyllningsdammar påverkar dammsäkerheten genom att den försämrar möjligheten att inspektera dammen, vilket försvårar möjligheten att upptäcka skador i god tid. Det gäller alla typer av vegetation med undantag av välklippt gräs.

Hösten 2019 utfördes omfattande borttagning av träd, stubbar och rötter på en fyllningsdamm i södra Sverige. Såväl grävning som fräsning användes för att ta bort stubbar och rötter. Metoder och iakttagelser från det arbetet beskrivs i rapporten.

Baserat på internationella riktlinjer, egna erfarenheter och diskussioner under en workshop med dammägare och konsulter finns här ett antal rekommendationer inför framtagning av riktlinjer. Resulten ska förhoppningsvis kunna användas som underlag i det arbetet.

Nyheter

Miljöfarlig gas ska fasas ut i nytt elnätsprojekt

SF6-gas har länge varit en viktig komponent inom högspänningsindustrin, men dess påverkan på miljön väcker oro. Guillermo Moral Otegui, masterstudent vid KTH, genomför nu ett exjobb som syftar till att hitta mer hållbara alternativ till gasen.

25 sep 2023 - Trygg elförsörjning


Elektrifieringens roll i transportsektorns omställning diskuteras på eComExpo

Energiforskprojekten "Ett elsystem för elfordon" och "2030-pusslet" kommer att vara värd för två rundabordssamtal på eComExpo med fokus på elektrifieringens betydelse för transportsektorns omställning.

20 sep 2023 - Energisystem


Hundratals intresserade av SVC:s nya webbinariesatsning

Att det finns ett stort intresse för forskning och utveckling av teknik, system och metoder för vattenkraft och dammar syns tydligt i antalet deltagare på SVC:s nya serie med lunchwebbinarium.

19 sep 2023 - Vattenkraft


Energiforsk fokuserar på samhällsnytta i nytt ägardirektiv

Energiforsk ska initiera och bedriva energiforskning för att bidra till ett robust och hållbart energisystem, och fortsätta vara politiskt oberoende. De syftena har företagets ägare förtydligat i ett uppdaterat ägardirektiv.

11 sep 2023


Virtuellt kraftverk kan öka intäkterna för solcellsägare

Currently är ett virtuellt kraftverk som företaget CheckWatt tagit fram. Genom att ansluta sina solcellspaneler till det virtuella kraftverket kan solelproducenter sälja stödtjänster.

5 sep 2023


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2021:736

Författare

Tina Påhlstorp