Om programmet

Syfte och mål

Utvecklingsprogrammet bidrar med kunskap i det strategiska arbetet med dammsäkerhet och är till nytta för den svenska vattenkraftproduktionens långsiktiga utveckling.

Programmet har under tjugo år drivits i samverkan mellan dammägare och Svenska kraftnät. Syfte och mål med programmet är att:

  • Att främja dammsäkerhetsutvecklingen genom relevanta och angelägna utvecklingsprojekt.
  • Att främja kunskaps- och kompetensutveckling inom dammsäkerhetsområdet.
  • Att möjliggöra för dammägare att behålla en uthålligt hög nivå på dammsäkerhet.
  • Att följa internationell utveckling på området och främja internationella samarbeten.
  • Att långsiktigt stödja kraftindustrins dammsäkerhetspolicy.
  • Att ge stöd åt fortsatt utveckling av branschens riktlinjer (RIDAS)

Prioriterade områden

Programmets styrgrupp har genomfört strategidiskussioner om framtida behov och har identifierat fem prioriterade områden som programmet främst arbetar utifrån:

• Avbördningssäkerhet
• Åldrande dammanläggningar
• Dammövervakning
• Säkerhetskriterier och riskinformerat arbetssätt
• Beredskap och samverkan

Arbetsrutiner

Ladda ner dokumentet till höger som beskriver hur projekt tas fram, beställs, genomförs, granskas och hur resultaten godkänns.