Etapp 1: 2020-2021

Etapp 1: 2020-2021

Målet är här att tillsammans med fjärrvärmeföretagen ta fram underlag till och utveckla en konkret färdplan för hur fjärrvärmesektorn med hjälp av avskiljning och lagring av biogen koldioxid kan bli en kolsänka till år 2045.

Projektet ska också identifiera hur samverkan mellan fjärrvärmesektorn och andra sektorer. Det handlar om att bygga ut infrastruktur och lagring för att minska kostnader och påskynda införandet av bio-CCS.

Vi kommer att

  • Visa tekniska förutsättningar och kostnader för bio-CCS i olika typanläggningar.
  • Visa hur fjärrvärmeföretag kan driva bio-CCS på affärsmässiga grunder från år 2030.
  • Föreslå långsiktiga och tydliga styrmedel som kan bidra till att bio-CCS genomförs i fjärrvärmevärmesektorn.
  • Ge förslag på hur kostnader och investeringsrisker kring infrastruktur för transport och lagring av koldioxid kan minskas genom  samverkan med andra sektorer.
  • Föreslå tidplan för att bygga ut bio-CCS i svenska fjärrvärmeanläggningar.
  • Föreslå tidplan för att bygga ut infrastrukturen för transport av avskild koldioxid i samverkan med berörda aktörer.
  • Peka på för- och nackdelar av bio-CCS ur ett hållbarhetsperspektiv.
  • Identifiera lagar och regelverk som måste vara på plats för möjliggöra bio-CCS.
  • Identifiera kritiska insatser kring forskning, utveckling och demonstration, FUD som krävs för att införa bio-CCS.

Färdplanen ska bygga på analyser av de strategiskt viktiga och mest kritiska frågeställningarna för storskalig introduktion och användning av bio-CCS i svensk fjärrvärme. Analyserna görs i samarbete mellan Energiforsk, Profu, Chalmers Tekniska Högskola, Linköpings universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, RISE och fjärrvärmeföretagen.