Rapport

Verktygslåda för prosumtion inom fjärrvärme

Uppdaterad 2024-03-14 Publicerad 2020-08-11

Här beskrivs de standardiserade erbjudanden som finns för småskalig leverans av värme till svenska fjärrvärmenät. Rapporten ger fjärrvärmeföretag verktyg för att själva utforma standardiserade erbjudanden om småskalig leverans och prosumtion.

Att kunna ta tillvara på överskottsvärme som annars går till spillo är en av de viktigaste aspekterna i ett fjärrvärmesystem. I många fjärrvärmenät pågår samarbeten mellan industriella aktörer och lokala fjärrvärmeföretag. Många stora värmekällor är redan anslutna till fjärrvärmenät men det finns även mindre värmekällor som kan utnyttjas. I omställningen till ett förnybart energisystem måste alla former av energi tas om hand effektivt och för att kunna ta till vara på överskottsvärme från en mångfald olika mindre leverantörer och prosumenter krävs det enkla och standardiserade processer för hur anslutningen ska gå till.

Förutom de befintliga standardiserade erbjudanden, har den ekonomiska potentialen för två olika typer av prosumenter, en datahall och en livsmedelsbutik, i sex typiska fjärrvärmenät beräknats genom simuleringar.

Nyheter

Nytt projekt undersöker PD-aktivitet i elnätet: ”Kan handla om miljardbelopp i besparingar för svenska elnätsägare”

50 000 svenska nätstationer kan drabbas av förtida funktionsfel orsakade av elektriska urladdningar, partial discharge, PD. Ett Energiforskprojekt ska undersöka grundorsakerna till PD-aktivitet, varför det är så utbrett och vad som kan göras för att förebygga det i framtiden.

14 jun 2024 - Elnät


Rekommendationer för hantering av övertoner från sol- och vindkraft

För att nyanslutningen av sol- och vindkraft inte ska försämra elkvaliteten betonar en ny rapport behovet av korrekt tillämpning av metoder för att studera och följa upp övertoner. Mer forskning behövs, särskilt kring emissioner från solomriktare och vindkraftverk för att förbättra tillförlitligheten vid beräkning av övertonsnivåerna.

10 jun 2024 - Elnät


Reparationsinjektering av fyllningsdammar

SVC-doktoranden Johan Lagerlund disputerade nyligen med en avhandling om hur man kan reparera dammkonstruktioner. I takt med att våra dammkonstruktioner blir äldre behöver vi få bättre möjligheter till underhåll och reparation av våra dammar.

10 jun 2024


Ny rapport: Frivillig effektmarknad minskar effektbristen

Om risken för effektbrist ökar och blir påtaglig kan en frivillig effektmarknad växa fram, och därmed minska effektproblemet, enligt en ny Energiforskrapport. Men en förutsättning är att staten tydligt signalerar att dess ansvar stannar vid en begränsad effektreserv och inget mer, säger rapportens huvudförfattare Lars Bergman.

31 maj 2024


Energiforsk leder nordiskt projekt för lokal energiomställning

Nordiska ministerrådets organ Nordisk Energiforskning har beviljat 22 miljoner kronor till ett treårigt projekt som ska ta fram råd och verktyg för att underlätta energiomställningen lokalt. Energiforsk leder projektet som genomförs i samarbete med åtta forskningsorganisationer, två kommuner och två kommunförbund i Sverige, Norge och Danmark.

29 maj 2024


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2020:681

Författare

Johan Kensby, Jonas Ottosson, Melissa Eklund, Nathalie Fransson, Linnea Johansson