Rapport

Stenmurverksdammar - uppbyggnad, grundläggning och potentiella felmoder

Uppdaterad 2024-07-11 Publicerad 2022-02-03

Syftet med projektet har varit att underlätta förvaltningen av stenmurverksdammar och att ge underlag för framtida dammsäkerhetsarbeten genom att öka kunskap och förståelse för uppbyggnad och funktion hos denna typ av dammar. Rapporten ska ses som en första ansats till att sammanställa underlag om stenmurverksdammar.

Resultatet av arbetet visar på att det finns flera olika typer av stenmurverksdammar och grundläggningsmetoder. De skiljer sig relativt mycket åt konstruktionsmässigt. Av underlaget kan det konstateras att det fanns en god kunskap om problematiken kring uppbyggnad och förvaltning av dammar långt tillbaka i tiden.

Resultatet av rapporten visar att vidare fördjupning behöver göras i hur dammarnas stabilitet ska beräknas. Det finns också ett behov av att sammanställa erfarenheter av undersöknings-, övervaknings- och förstärkningsmetoder för stenmurverksdammar.

Nyheter

Fastighetsbolag positiva till mer efterfrågeflexibilitet i fjärrvärmenätet

Kunder ställer sig positiva till att hålla nere effektbehovet när fjärrvärmenätet är ansträngt, alltså bidra med efterfrågeflexibilitet. I ett Energiforskprojekt lades tre erbjudanden fram – alla upplevdes relevanta.

2 jul 2024


Vertikala dubbelsidiga paneler för agrivoltaics

På Kärrbo prästgård i Västerås pågår ett forskningsprojekt om agrivoltaics, det vill säga jordbruk och solenergi i kombination, sedan 2020. Det tyska företaget Next2Sun har levererat de dubbelsidiga vertikala solcellspanelerna.

24 jun 2024


Kunskap som främjar solel i Sverige

Solve är ett kompetenscentrum som stöds av Energimyndigheten. Centret bygger på samverkan mellan sex svenska universitet samt cirka 50 företag och organisationer. SOLVE är nu inne på sitt tredje år.

20 jun 2024


Nytt projekt undersöker PD-aktivitet i elnätet: ”Kan handla om miljardbelopp i besparingar för svenska elnätsägare”

50 000 svenska nätstationer kan drabbas av förtida funktionsfel orsakade av elektriska urladdningar, partial discharge, PD. Ett Energiforskprojekt ska undersöka grundorsakerna till PD-aktivitet, varför det är så utbrett och vad som kan göras för att förebygga det i framtiden.

14 jun 2024 - Elnät


Rekommendationer för hantering av övertoner från sol- och vindkraft

För att nyanslutningen av sol- och vindkraft inte ska försämra elkvaliteten betonar en ny rapport behovet av korrekt tillämpning av metoder för att studera och följa upp övertoner. Mer forskning behövs, särskilt kring emissioner från solomriktare och vindkraftverk för att förbättra tillförlitligheten vid beräkning av övertonsnivåerna.

10 jun 2024 - Elnät


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2021:832

Författare

Anders Enqvist, Marie Westberg Wilde