Rapport

Stenmurverksdammar - uppbyggnad, grundläggning och potentiella felmoder

Syftet med projektet har varit att underlätta förvaltningen av stenmurverksdammar och att ge underlag för framtida dammsäkerhetsarbeten genom att öka kunskap och förståelse för uppbyggnad och funktion hos denna typ av dammar. Rapporten ska ses som en första ansats till att sammanställa underlag om stenmurverksdammar.

Resultatet av arbetet visar på att det finns flera olika typer av stenmurverksdammar och grundläggningsmetoder. De skiljer sig relativt mycket åt konstruktionsmässigt. Av underlaget kan det konstateras att det fanns en god kunskap om problematiken kring uppbyggnad och förvaltning av dammar långt tillbaka i tiden.

Resultatet av rapporten visar att vidare fördjupning behöver göras i hur dammarnas stabilitet ska beräknas. Det finns också ett behov av att sammanställa erfarenheter av undersöknings-, övervaknings- och förstärkningsmetoder för stenmurverksdammar.

Nyheter

Miljöfarlig gas ska fasas ut i nytt elnätsprojekt

SF6-gas har länge varit en viktig komponent inom högspänningsindustrin, men dess påverkan på miljön väcker oro. Guillermo Moral Otegui, masterstudent vid KTH, genomför nu ett exjobb som syftar till att hitta mer hållbara alternativ till gasen.

25 sep 2023 - Trygg elförsörjning


Elektrifieringens roll i transportsektorns omställning diskuteras på eComExpo

Energiforskprojekten "Ett elsystem för elfordon" och "2030-pusslet" kommer att vara värd för två rundabordssamtal på eComExpo med fokus på elektrifieringens betydelse för transportsektorns omställning.

20 sep 2023 - Energisystem


Hundratals intresserade av SVC:s nya webbinariesatsning

Att det finns ett stort intresse för forskning och utveckling av teknik, system och metoder för vattenkraft och dammar syns tydligt i antalet deltagare på SVC:s nya serie med lunchwebbinarium.

19 sep 2023 - Vattenkraft


Energiforsk fokuserar på samhällsnytta i nytt ägardirektiv

Energiforsk ska initiera och bedriva energiforskning för att bidra till ett robust och hållbart energisystem, och fortsätta vara politiskt oberoende. De syftena har företagets ägare förtydligat i ett uppdaterat ägardirektiv.

11 sep 2023


Virtuellt kraftverk kan öka intäkterna för solcellsägare

Currently är ett virtuellt kraftverk som företaget CheckWatt tagit fram. Genom att ansluta sina solcellspaneler till det virtuella kraftverket kan solelproducenter sälja stödtjänster.

5 sep 2023


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2021:832

Författare

Anders Enqvist, Marie Westberg Wilde