Tidigare askforskning

Tidigare askforskning

Forskningen inom ramen för Askprogrammet har pågått i olika etapper sedan 2002. Ny kunskap har tagits fram inom områdena tillväxteffekter vid återföring av aska, uppföljning av användning av aska som konstruktionsmaterial, klassificering av aska respektive behandling och lagring.

Slutrapporter från de olika projekten listas här och kan laddas ner utan kostnad: 

2017:423           Klassning av förbränningsrester som farligt eller icke farligt avfall
2017:403           Nyttiggörande av slaggrus utanför deponier
2017:371           Viltfoderproduktion på torvmark med hjälp av aska
2016:331           Användning och modifiering av metallseparerat slaggrus
2016:330           Lakning, zinkåtervinning och termisk behandling av avfallsflygaska
2016:329           Slaggrus i markbyggnader
2016:328           Tillväxteffekter av asktillförsel på skogsmark med varierande bördighet
2016:327           Behandling och återvinning av outnyttjade resurser i flygaska
2016:326           Tillväxteffekter av asktillförsel efter helträdsuttag på fastmark
2016:304           Korrosion vid lagring av slagg från avfallsförbränning
2016:303           Transportkedja för askåterföring till skog
2016:264           Långtidsuppföljning av grusväg stabiliserad med bioflygaska
2016:226           Asktillförsel i äldre dikade torvmarksskogar
2015:178           Kritisk utvärdering av metoder för faroklassificering av avfalls ekotoxiska egenskaper HP14
Q9-720              Produktionseffekter av askgödsling i äldre dikade torvmarksskogar
2011:1198         Betydelsen av fast löslighet i järn(hydr)oxider i askor
2011:1197         Avfallsklassificering av askor
2011:1192         Processoptimering av asktvätt
2011:1191         Kontroll och uppföljning av askvägar - Kommunikation och acceptans
2011:1186         Förbättring av bottenaskors kvalitet
2011:1176         Långtidseffekter av askgödsling vid rörflensodling
2011:1171         Utformning av skyddsskikt - beständighet
2011:1170         Lätt att göra rätt, beslutsunderlag för miljöprövning av askor i anläggningar
2011:1169         Effektivt askutnyttjande i vägar
2010:1154         Askprogrammet 2009-2011 utvärdering och rekommendationer
2010:129           Förvaltning av databasen Allaska under 2009
2010:1127         Förenklad metodik för kvalificering av aska enligt REACH, förstudie
2009:1129         Potentialbedömning av flygaskor som bindemedelskomponent
2009:1121         Möjligheter vid REACH-registrering av energiaskor
2009:1113         Regional riskanalys av askanvändning i anläggningsbyggande
2009:1112         Modelling of leaching and geochemical processes in an aged MSWIBA subbase layer
2009:1111         Det Svenska Askprogrammet 2002-2008 - Biomassa, avfalll, torv - alla fasta bränslen utom kol
2009:1110         Miljöriktlinjer för askanvändning i anläggningsbyggande
2009:1109         Tillförsel av aska i skog på dikad torvmark i södra Sverige
2009:1108         Upptag av metaller i vegetation som etablerats i vedaska
2009:1107         Långtidseffekter på skogsproduktion efter askåterföring och kalkning
2009:1106         Databasen Allaska under programperioden 2006-2008
2009:1105         Vattenretentionsegenskaper hos askor
2009:1104         Flygaskors egenskaper i våt miljö
2009:1103         Tillämpning av avfallsförordningen SFS 2001:1063
2009:1102         Förstudie - halmaska i ett kretslopp 
2009:1101         Flygaska-Grönlutslamstabiliserad skogsbilväg - Fallstudie Iggesund 
2009:1100         Partikelspriding vid byggnation av väg med aska
2009:1099         Utvärdering och demonstration av efterbehandlingsalternativ för historiskt gruvavfall
2009:1098         Inverkan av vegetation och rötslam på tätskikt av flygaska vid efterbehandling av sandmagasin 
2009:1097         Alternativa konstruktionsmaterial på deponier - Vägledning 
2009:1094         Bioenergiproduktion hos björk och hybridasp vid tillförsel av restproduktbaserade gödselmedel
2009:1092         Metodik för klassificering av H14-kriteriet i Avfallsförordningen 
2009:1084         Erfarenheter av miljöpåverkan vid användning av slaggrus som förstärkningslager 
2009:1083         Förutsägelse av långtidsegenskaper hos restprodukter - Teknik och miljö i vägar 
2009:1082         En orienterande screening av organiska ämnen i askor 
2009:1081         Uppföljning av slaggrusprovvägar -  Törringevägen och Dåvamyran
2009:1080         Cesium-137 i aska från förbränning av biobränslen - Tillämpning av Strålsäkerhetsmyndighetens regler 
2009:1079         Uppföljning av provytor med tätskikt av FSA Gärstad deponi och Sofielunds deponi 
2008:1164         Utvärdering av fullskaleanvändning av askor och andra restprodukter vid sluttäckning av Tveta Återvinningsanläggning 
2008:1068         Skogsbränsleaska som näringsresurs eller konstruktionsmaterial Miljöeffekter av olika hanteringsalternativ 
2008:1067         Utlakning och retention av näringsämnen och spårämnen i torv nitton år efter vedasktillförsel och beskogning på en avslutad torvtäkt 
2008:1066         Tillförsel av aska och PK med eller utan N på en torvmark i södra Sverige
2008:1063         Zinks förekomstformer i aska studerade med en röntgenabsorptionsspektrometrisk metod 
2008:1062         Tas beslut om askanvändning på rätt grunder? - Livscykelperspektivet i praktiken 
2008:1061         Miljöriskvärdering av askor - Kursutveckling av SGI och SLU i samarbete 
2008:1060         Användning av restprodukter inom EU - Olika nationella strategier 
2008:1056         Oral biotillgänglighet av arsenik, antimon och ett urval av metaller i askor 
2008:1055         FUD-SALA, Provsträcka med stabilisering av obundna lager 
2008:1054         Slaggrus för sammansatta obundna material i väg- och anläggningsbyggande, Handbok 
2008:1052         Utvärdering av programmet Miljöriktig användning av askor
2007:1011         Uppföljning - Kontroll av tätskiktskonstruktionen på Dragmossens deponi 
2007:1010         Vägledning - Flygaskastabiliserat avloppsslam (FSA) som tätskikt  
2007:125           Askåterföring till skogsmark - tillväxtrevision av fältförsök 
2006:994           Organiska ämnen i askor
2006:979           Miljöriktlinjer för askanvändning i anläggningsbyggande - etapp 2
2006:976           Uppdatering av databas Allaska 2003-05
2006:975           Skumbitumenstabilisering av bottenaska från avfallsförbränning
2006:974           Tillförsel av aska i tallskog på dikad torvmark i södra Sverige
2006:973           Kvalitetssäkring av slaggrus - Miljömässiga egenskaper
2006:972           Syntes av delprogrammet Miljöriktig användning av askor för 2002-2005
2006:969           Användning av svenska flygaskor som fillermaterial i betong
2006:968           Skogsbilvägsrenovering av Ehnsjövägen, Hallstavik
2006:966           Askanvändning i deponier
2006:965           Askåterföring till gran- och bokbestånd
2006:964           Projekt Vändöra
2006:963           Damning från grusväg delvis uppbyggd av aska
2006:962           Kopparformer i lakvatten från energiaskor
2006:961           Lakegenskaper för naturballast; Bergmaterial och moräner
2006:960           Aska och rötslam som tät- och täckskikt för vittrat gruvavfall
2006:959           Flygaska och rötslam som tätskikt vid efterbehandling av sandmagasin med vegetationsetablering
2006:957           Gasbildning i aska
2006:954           Handbok; Flygaska i mark och vägbyggnad, Grusvägar
2006:953           Miljösystemanalys för nyttiggörande av askor i anläggningsbyggande
2006:952           Kvalitetskriterier för bottenaskor till väg- och anläggningsbyggnad - etapp 2
2006:951           Vad är oförbränt?
2006:950           Lakning av antimon från energiaskor
2006:949           Flygaska som förstärkningslager i grusväg
2006:948           Täckning av deponier med aska och slam
2006:126           Uppgradering av databasen Allaska 
2005:943           Nedbrytningshastigheten för tätskikt uppbyggda av slam och aska
2005:942           Pilotförsök med flygaskastabiliserat avloppsslam (FSA) som tätskikt
2005:941           Askanvändning vid samförbränning av RT-flis med olika biobränslen
2005:940           Styrd utlakning ur bioaska som sprids i skogsmark
2005:931           Selektiv mobilisering av kritiska element hos energiaskor
2005:930           Askors materialtekniska funktion - VTIs materialdatabas
2005:918           Flygaskor som bindemedel för stabilisering av grusmaterial
2005:916           Uppföljning av befintliga slaggrusprovvägar
2005:915           Produkter baserade på blandningar av flygaska och fiberslam (fiberaskor) för vägbyggande
2005:913           Evaluering av jordmånsbildande askbehandlingsprocess (EJA) - förstudie
2004:880           Långsamupplösande askpellets
2004:879           Miljöriktlinjer för nyttiggörande av askor i anläggningsbyggande - del 1
2004:872           Arealer för skogsgödsling med träaska och torvaska på organogena jordar i Sverige
2004:870           Flygaska i geotekniska anläggningar Etapp 1 - inventering/tillgänglighet
2004:867           Kvalitetskriterier för bottenaskor till väg och anläggningsbyggnad
2004:866           Vägledning för klassificering av förbränningsrester enligt Avfallsförordningen
2004:862           Användning av askor från förbränning med returpapperslam inom gruvindustrin
2004:857           Databas inom delprogrammet "Miljöriktig användning av askor"
2004:856           En förenklad testmetodik för kvalitetssäkring - etapp 1
2004:855           Askor och rötslam som täckskikt för gruvavfall
2004:852           Pannsand som fyllnadsmaterial för fjärrvärmerörgravar
2004:849           Förutsättningar för att askor kommer till användning i vägar
2004:848           Användning av energiaskor som fillermaterial vid betongtillverkning
2003:839           Att bygga med avfall
2003:837           Linematerial med ask och rötslam
2003:830           Injektering av sulfathaltig flygaska i hushållsavfallsdeponi
2003:829           Våt rening av askor, metodöversikt
2003:828           Energiaskor i betongrelaterade tillämpningar
2003:807           Termisk rening av askor
2003:806           Nedbrytningsmönster för cellulosa i närvaro av aska
2002:790           Förslag till handlingsplan för askåterförening