Om programmet

Om programmet

Varje år produceras ca 1,5 miljoner ton aska som en del i energisystemet. Askorna är ett restmaterial från förbränning av fasta bränslen för produktion av värme, ånga och el. Askorna kan nyttiggöras eller bör, i de fall de är miljöskadliga, tas ur kretsloppet på bästa möjliga sätt.

Visionen för Askprogrammet är att askor används i ett uthålligt samhälle, ekonomiskt försvarbart och med ringa risk för hälsa och miljö. Askprogrammets arbete innebär FoU inom tre områden: skog och mark, konstruktion samt miljö och kemi. Här beskrivs i korthet forsknings- och utvecklingsbehovet för de tre områdena. För mer information om programmet, se programbeskrivningen! 

Skog och mark
Forskning och utveckling behövs för att studera tillväxteffekter, följa och dokumentera de långsiktiga effekterna på miljön samt att söka teknik och metoder för en kostnadseffektiv spridning av aska. Därutöver finns det ett behov av att kommunicera med samtliga aktörer om spridningen av aska till skogsmark.

Konstruktion
Slaggrus, det vill säga bottenaskor från avfallsförbränning, är ett prioriterat material eftersom det utgör en mycket stor andel av askproduktionen i Sverige – mer än 700 000 ton per år. Idag är det ont om erfarenhet i fält under lång tid som validerar beräkningarna av exponeringarna. Uppföljningen av försöksobjekt bör fortsätta för att ge ett bättre underlag i framtiden.

Miljö och kemi
Det finns behov av bättre kunskap och verktyg för att beskriva de långsiktiga kemiska egenskaperna och den miljömässiga påverkan av aska. Det är viktigt att verktygen utvecklas i samråd med vägledande myndigheter samt anpassas till det som föreskrivs i nationell och europeisk lagstiftning, exempelvis Miljöbalken, REACH, Byggmaterialdirektivet och Avfallsdirektivet. 

 

 

 

 

 

Ladda ner programbeskrivningen

Programmets effektmål

  • Mängden aska som kan återföras till skog och mark är betydligt större jämfört med dagens situation
  • Ökad kunskap om långtidseffekter av asktillförsel
  • Askor kan användas i större anläggningsbyggen i samhället och inte bara på deponier
  • Användningsområden där askor inte tidigare har använts har identifierats och möjliggjorts
  • Förbättrad logistikkedja (Gäller både Skog och mark och Konstruktion)
  • Tydliga beslutsstöd och faktaunderlag finns tillgängliga