Regelverk

Myndigheter med ansvar för hälsoaspekter

Flera myndigheter arbetar med och ansvarar för olika aspekter av potentiella risker med elektriska och/eller magnetiska fält. De frågeställningar som gäller för varje myndighet skiljer sig åt även om en del överlappningar naturligtvis förekommer.

Här har vi gjort en sammanställning av de mest relevanta myndigheterna med en kort kommentar kring ansvarsområde och en länk till mer information på respektive myndighets hemsida. Några internationella organ har stor betydelse för de underlag som myndigheternas regelverk utgår från. Det gäller framför allt International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP och World Health Organization, WHO som bidragit med viktigt underlag till EU-direktiv 2013/35 Electromagnetic Fields. Detta direktiv ska ha implementerats bland EU:s medlemsstater senast 1 juli 2016. De gränsvärden för elektriska och eller magnetiska fält, som är frekvensberoende, och som gäller för arbetstagare är i Sverige specificerade genom AFS 2016:3 från Arbetsmiljöverket. 

För allmänheten har extra säkerhetsfaktorer lagts till, oftast en faktor 5. Det innebär att de acceptabla nivåerna för personer i allmänhet är lägre än för personer som arbetar i energiindustrin. För magnetiska fält av storleksordningen mikrotesla har inga skadeverkningar kunnat beläggas och tillämpningarna kring vad som kan anses vara en acceptabel nivå skiljer sig åt mellan olika företag och myndigheter. 

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket är en myndighet som har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö- och arbetstider följs av företag och organisationer. För att förtydliga arbetsmiljölagen tar myndigheten fram föreskrifter som mer i detalj beskriver arbetsgivarnas ansvar för en bra och säker arbetsmiljö. I föreskrifterna om elektromagnetiska fält, AFS 2016:3, anges gränsvärden för elektromagnetiska fält. Syftet med dessa gränsvärden är att skydda mot alla kända direkta och indirekta effekter som orsakas av elektromagnetiska fält i arbetsmiljön. Läs mer på Arbetsmiljöverket. 

Vid planering av bebyggelse nära kraftledningar och andra elanläggningar kan frågeställningar om elektromagnetiska fält behöva beaktas. Det finns inga nationella riktvärden som preciserar vilka magnetfält som kan anses vara acceptabla i samband med fysisk planering.

Boverket har tillsammans med flera andra myndigheter, bland andra Strålsäkerhetsmyndigheten, publicerat rapporten Magnetfält och hälsorisker med övergripande rekommendationer för samhällsplanering och byggande. Läs mer på Boverkets kunskapsbank eller sök på Boverket

Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket är den myndighet som är ansvarig för tekniska säkerhetsfrågor på elområdet. Myndighetens uppdrag är att bygga upp, upprätthålla och utveckla en god säkerhetsnivå för elektriska anläggningar och elektrisk materiel samt att medverka till en tillfredsställande elektromagnetisk kompatibilitet. Utifrån rådande forskningsläge gör Elsäkerhetsverket idag inga egna bedömningar gällande EMF och dess biologiska effekter inom sitt uppdrag eftersom myndigheten inte har rätt kompetens för detta. Däremot följer myndigheten forskningen och har ett nära samarbete med de myndigheter som i sina uppdrag har ansvar för att följa forskningen. Läs mer på Elsäkerhetsverket.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har inga riktvärden gällande elektromagnetiska fält. Där människor vistas stadigvarande bör man sträva efter att hålla nivån på de elektromagnetiska fälten så låga som det är rimligt att kräva utifrån miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Mer information om elektromagnetiska fält, om miljöbalkens allmänna hänsynsregler och om olägenhet enligt miljöbalken finns på Folkhälsomyndigheten.

                                    

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är en statlig myndighet som värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg. Myndigheten ger ut föreskrifter och allmänna råd om gällande bestämmelser för hälso- och sjukvård, hälsoskydd och socialtjänst. En förteckning över länkar till författningarna finns på kunskapsguiden.se eller sök på Socialstyrelsen

 

Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM är förvaltningsmyndighet för frågor om skydd av människors hälsa och miljön mot skadlig verkan av bland annat icke-joniserande strålning och är tillsynsmyndighet enligt strålskyddslagen. Myndigheten har i uppdrag att bland annat ge råd och informera om strålning, dess egenskaper och användningsområden och om strålskydd. SSM tar fram föreskrifter och allmänna råd, mäter och utvärderar exponeringsnivåer, bevakar, sammanställer och bedömer forskningsläget samt ger rekommendationer. Myndigheten besvarar också frågor om exponering för elektromagnetiska fält.Läs mer på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Skrifter från myndigheten:
Magnetfält och hälsorisker Magnetfält och hälsorisker
Magnetfält i bostäder Magnetfält i bostäder
Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält finns att ladda ner här!