10 Vad som händer i kroppen

Mer om vad som händer i människokroppen

Det som kan visas fysikaliskt mellan magnetfält och vad som skulle kunna hända i kroppsvävnaderna är en mekanism via inducerad ström. Höga magnetfält inducerar strömmar i människokroppen. Strömmarna kan ge upphov till akuta biologiska effekter i form av nerv- och muskelretningar. Ljusblixtar som man till exempel kan uppleva beror på att näthinnan stimulerats och sänder signaler till synnerven.

Det finns gränsvärden för att skydda mot dessa effekter, utfärdade av det internationella organet ICNIRP, med nära samarbete med Världshälsoorganisationen WHO. Se även svaret på fråga 16.

Även magnetfält från exempelvis kraftledningar alstrar strömmar i ledande föremål, till exempel i en människa som befinner sig i närheten av ledningar. Dessa strömmar är emellertid i storleksordningen 100 ggr svagare än de naturliga elektriska aktiviteter som förekommer i människokroppen till följd av aktiviteter i nerver och muskler. Strömmarna är också av samma storleksordning som de strömmar som induceras i kroppen när man rör sig i det statiska jordmagnetfältet. Många forskare är därför skeptiska till att svaga magnetfält har någon som helst långtidsverkan på människokroppen.