14 Andra tänkbara hälsoeffekter

Andra medicinska effekter av EMF

Den medicinska forskningen om elektriska och magnetiska fält handlar inte bara om cancer. Man studerar även andra tänkbara effekter. Observera att biologisk effekt inte är samma sak som observerad hälsorisk eller tänkbar hälsorisk. Ett exempel på det senare är när man försöker använda pulsade magnetfält för att påskynda läkningen av benfrakturer.

Forskningen om övriga eventuella hälsoeffekter kan grovt indelas i följande områden:

Effekter på nerv- eller muskelsystemet
Enligt vissa studier har arbetare inom ”elektriska yrken” en ökad risk för den sällsynta nerv-muskelsjukdomen ALS (amyotrofisk lateralskleros) men dels föreligger forskningsrapporter som talar emot detta, dels tror vissa forskare att orsaken snarare skulle kunna vara elstötar än exponering för magnetiska fält. 

Fortplantning
Forskningen sammantaget har inte kunna påvisa någon skadlig inverkan på fruktsamhet, missfall, missbildningar eller någon annan aspekt på reproduktion hos vare sig djur eller människor. Intresset för området liksom forskningsaktiviteten är för närvarande låg.

Hjärt-kärlsjukdomar
En väldokumenterad effekt av exponering för olika kombinationer av elektriska och magnetiska fält är att pulsen sjunker. Även variationen i hjärtrytmen, det vill säga förmågan att öka eller sänka pulsen, har visat sig kunna bli påverkad. Här bör noteras att en påverkan inte är samma sak som en negativ hälsoeffekt.