4 Var finns fälten och hur starka är de

Mer om var fälten finns och hur starka de är

De högsta elektriska fälten som allmänheten kan komma i kontakt med finns under de största kraftledningarna, exempelvis för 400 kV. Där kan fältstyrkan överskrida 5 kV/m inom begränsade områden under ytterfaserna, mitt i spannet. För ledningar med lägre spänning är fältstyrkan lägre. Elektriska fält kring elapparater i hemmet eller på arbetet är i allmänhet svaga, oftast i storleksordningen 100 V/m (0,1 kV/m) eller lägre.

Vissa arbetsmiljöer kan innebära att man utsätts för mycket höga elektriska fält. Exempel på sådana arbeten är ställverksarbete där fält överstigande 10 kV/m kan förekomma. Speciellt hög exponering kan uppstå i samband med arbeten nära spänningsförande anläggningsdelar. Vid sådana arbeten försöker man skärma bort fältet på olika sätt. Vid en typ av sådana arbeten, där personen isoleras från allt annat men har kontakt med den spänningsförande delen, s.k. AMS-arbete med barhandsmetoden, använder man E-fältsdräkterom spänningsnivån är hög, varför man i praktiken inte blir "inkopplad" i fältet – man befinner sig i en "Faradays bur". Tvärt emot vad man kan tro, är magnetfältet kring en kraftledning inte särskilt starkt (även om ledningen kan se stor och imponerande ut). Det beror på att bidragen från var och en av faserna motverkar varandra. Magnetfältet mitt under de största kraftledningarna kan normaltsom mest uppgå till några 10-tals mikrotesla. Fältet avtar snabbt (kvadratiskt) med avståndet från ledningen. 

Betydligt högre magnetfält (100-tals mikrotesla) kan man hitta tätt intill apparater och maskiner som man använder både hemma och på arbetet, t ex elvisp, hårtork, varmluftspistol, borrmaskin etc. Här är exponeringen normalt kortvarig. Vissa arbetsmiljöer kan innebära exponering för mycket höga magnetfält, ibland 1000-tals mikrotesla. Exempel på sådana arbeten är elsvetsning, arbete vid ljusbågs- och induktionsugnar etc. De sistnämnda situationerna avser dock inte 50enbart Hz fält.

Man utsätts även för magnetfält när man reser, t ex med tåg och bil. Undersökningar har visat att moderna bilar, särskilt sådana som har batteriet bak, ofta har förhöjda magnetfält inuti kupén. Orsaken är magnetfält från strömmar i kablage och chassi som kan ge magnetfält på upp till storleksordningen 10 mikrotesla.

I juni 2013 kom ett EU-direktiv (2013/35/EU som ersätter EG-direktiv 2004/40/EG) som gäller exponering för elektriska och magnetiska fält i yrkesmiljön. Genom detta direktiv fastställs gränsvärden för exponering och gäller endast vetenskapligt vedertagna samband mellan kortsiktiga direkta biofysiska effekter och indirekta effekter som orsakas av elektromagnetiska fält. Direktivet omfattar inte eventuella långsiktiga effekter. Direktivet, som specificerar många tekniska och vetenskapliga sammanhang, finns öppet tillgängligt på Internet för den som vill ta del av detaljerna.