13 Andra tänkbara förklaringar

Andra tänkbara förklaringar till sambanden som har hittats

Trots avsevärda forskningsansträngningar har man inte lyckats hitta någon trolig mekanism som kunnat förklara ett samband mellan magnetfält och utveckling av cancer. Man har därför även undersökt andra tänkbara påverkansfaktorer som direkt eller indirekt har med kraftledningar att göra.

Exempel på sådan faktorer är cancerframkallande ämnen i bilavgaser. Kraftledningar dras ju ibland i "tekniska stråk" intill vägar. Det finns forskningsresultat som visar att barnleukemi är vanligare om bostaden ligger intill en trafikled.

Andra faktorer som skulle kunna förklara sambanden är av socioekonomisk natur och har att göra med socialgrupp och hur ofta familjen flyttar omkring. Orsakerna till att vissa barn drabbas av leukemi är i stort sett okända, men det finns misstankar om att virusinfektioner spelar roll. Om bostadsområden med kraftledningar har ett annorlunda flyttningsmönster (fler in- och utflyttningar) skulle en förklaring kunna vara att barnen i dessa områden är mera utsatta för virus än barn i andra bostadsområden.

Intag av protein och vitaminer har lyfts fram genom ett flertal forskningsstudier. Särskilt har exempelvis tillgång till folsyra, dvs vitamin B9, under fosterstadiet lyfts fram som en skyddande faktor.

En misstänkt orsak är ökad hygien – när den har ökat har också barnleukemierna gjort det. Dessa observationer stöds bland annat av amerikanska och japanska studier. En hypotes är att dålig hygien ”triggar” immunförsvaret vilket i sin tur indirekt skulle kunna minska risken för barnleukemi. Inbakad i den hypotesen ligger ovan nämnda virusinfektioner där tiden för infektionen skulle kunna vara kritisk  - räknad från fosterstadiet till de första levnadsåren. En annan observation, som förefaller besläktad med ”hygienfaktorn”, är att tidig och omfattande närvaro på förskola skyddar mot barnleukemi. Ett problem med de här observationerna är att det ofta publicerats åtminstone någon studie som resulterat i att andras fynd inte kunnat beläggas eller resulterat i motsatta fynd och därmed alltså snarast motsäger motsvarande hypoteser. 

En annan faktor det spekulerats om, är användning av hormoslyr och andra kemiska växtbekämpningsmedel i kraftledningsgatorna. Hormoslyr är sedan länge förbjudet i Sverige men används flitigt till exempel i USA.

Det troligaste är att barnleukemi har flera, kanske 10-15, olika orsaker snarare än en enda. En av dessa orsaker skulle kunna vara ren slump. Kort sagt är forskningsområdet som rör möjliga orsaker till barnleukemier komplicerat och fler studier behövs. Framför allt behövs sådan experimentell forskning som syftar till att klarlägga mekanismer på cellnivå.