Framtidens energisystem

Framtidens energisystem

Energisektorns olika delar blir allt mer sammanlänkade för att bland annat öka effektiviteten i systemet. Detta för med sig nya utmaningar och kan öka känsligheten för händelser i vår omvärld. Hur påverkar energisystemets olika aspekter varandra och vilka vägar leder oss mot en långsiktigt hållbar utveckling? Vår forskning söker svaren!

Länge fanns ett likhetstecken mellan energiförbrukning och utvecklingsnivån i ett samhälle. Lösningarna var ofta storskaliga. Vattenkraften byggdes ut och därefter kärnkraften och de båda kraftslagen dominerar fortfarande Sveriges kraftförsörjning. Energisystemet befinner sig i en kraftfull utveckling där väderberoende kraft och småskalig produktion spelar en allt viktigare roll. Utvecklingen drivs också på av EU-direktiv och de klimat- och miljömål som vi måste uppfylla. Ny kunskap behövs för att förstå hur energisystemet behöver utvecklas för att försörjningstryggheten och stabiliteten i systemet kan säkerställas.