Hållbara transporter

Hållbara transporter redan 2030

Att förlita sig på olja för våra transporter är inte en hållbar idé. Framtidens hållbara transporter drivs sannolikt av metan, metanol, vätgas och el. Men hur ska vi göra för att ställa om hela transportsystemet? Vår forskning har svaren!

Som ett viktigt steg på vägen mot ett energisystem utan nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären år 2050 har riksdagen beslutat  att Sverige 2030 ska ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. Under lång tid har forskning och utveckling genomförts för att visa på möjligheten att driva fordon med olika alternativa bränslen och med el. Idag vet vi att det går och vi vet också vilken potential som finns för olika bränslen.

Att gå från dagens 85 procent fossila energiförsörjning till helt förnybart kräver fortsatt forskning. Framförallt handlar det om ökad energieffektivitet i alla led - i valet av transportslag, i konverteringen av råvara till energibärare och i själva energiomvandlingen i motorn. Men forskning om hållbara transporter har också bäring på distributionssystem och på processer och restprodukter av drivmedelsframställning där förgasning och efterföljande bränslesyntes är en central teknologi.