Ämnesområde

Transporter och drivmedel

Att ha en fossiloberoende fordonsflotta innebär att beroendet ska minska från nuvarande 85 procent till 10 eller 20 procent. Det ska bli verklighet genom energieffektiva val av transporter, elektrifiering, mer energieffektiva motorer och effektivare bränsleframställning. Rötning, jäsning och förgasning är framtidens processer tekniskt sett, men kan de bli kommersiellt gångbara?

Vår forskning samordnar teknisk utveckling kring framställning, distribution och användning av energigaser och sprider kunskap om energigaser. Fokus ligger på förnybara gaser från rötning och förgasning. Tillsammans med företag och med myndigheter utvecklar vi nya möjligheter för energigaser att bidra till ett hållbart samhälle.Hänt inom området

Bränsleceller snart i vanliga bilar

I vilken typ av personbilar, bussar och lastbilar passar bränsleceller bäst? En ny studie visar hur kostnaden för bränslecellsfordon och batterifordon varierar i förhållande till räckvidd per tank och den totala körsträckan under fordonets hela livslängd.

24 apr 2017 - Transporter och drivmedel


Underhåll ökar lönsamheten i biogas

Det finns stora möjligheter för en biogasanläggning att öka sin produktion till en väsentligt lägre kostnad. Genom att identifiera och minska förlusterna i systemen kan en mer lönsam biogasproduktion nås enligt en ny benchmarkingstudie.

20 feb 2017 - Transporter och drivmedel


Ny teknik gör det möjligt att använda lågvärdiga gaser

Forskning visar att det är möjligt att utvinna energi från energikällor som tidigare inte kunde användas. Nu går det att förhindra att potenta växthusgaser når ut i atmosfären samtidigt som gaser med lågt energiinnehåll kan utnyttjas för att få fram användbar energi.

7 feb 2017 - Transporter och drivmedel


Slam värdefull resurs i biogasindustrin

Nu kan slam från vattenverk, som tidigare betraktades som ett avfall, bli en värdefull resurs. Ny forskning visar att slam som annars deponeras med fördel kan användas vid biogasproduktion genom rötning vilket är bra både för miljön och ekonomin.

23 jan 2017 - Transporter och drivmedel


Kvalitet viktigt när sol och vind blir gas

När mer förnybar gas produceras och exporteras till gasnätet uppstår en ny situation för nätoperatörerna och i förlängningen även för kunderna. Det handlar om att kunna mäta och säkerställa kvaliteten på den gas som levereras till slutkunden visar ny forskning vid Lunds universitet.

2 dec 2016 - Transporter och drivmedel


Nyhetsarkiv

Konferenser och utlysningar