Historia

Några historiska data

Energiforsk räknar sin historia tillbaka till 1968. De fyra verksamheter som den första januari 2015 skapade Energiforsk är Värmeforsk, Svenskt Gastekniskt Center, Elforsk och forskningsprogrammet Fjärrsyn.

Värmeforsk bildades som Stiftelsen för Värmeteknisk forskning 1968, Svenskt Gastekniskt Center AB bildades 1990, Elforsk, de svenska elföretagens forsknings- och utvecklingsbolag bildades 1993 och forskningsprogrammet Fjärrsyn startades 2006 inom branschorganisationen Svensk Fjärrvärme, nuvarande Energiföretagen Sverige.

Fram till samgåendet 2015 hade de olika forskningsverksamheterna publicerat 2846 slutrapporter med ny och värdefull kunskap för energiföretagen och deras kunder. Vi var med när:

  • Husens uppvärmning har övergått från olja till el, fjärrvärme, värmepumpar och passivhus
  • Sopor har blivit en energiresurs och affärsmöjlighet i kommunala kraftvärmeverk
  • Rötgas har börjat tas till vara och från att ha varit en marginalföreteelse blivit ett huvudalternativ som drivmedel för bussar i linjetrafik
  • Vindkraften har kommit att bli en kraftkälla att räkna med
  • Miljöfrågor kring vattenkraften började tas på allvar
  • Kraftsystemet europeiserades

Och som ett samlat Energiforsk fortsätter vi nu att finnas med i händelsernas centrum inom energiområdet med målet att bli noden i svensk energiforskning.