Några skrifter om energigas

Några skrifter om energigas

Visionen för forskningsprogrammet Energigasteknik är att förnybara energigaser ska uppfattas som centrala pusselbitar i ett hållbart energisystem inom tio år. Här listas också några skrifter från tidigare Svenskt gastekniskt centrum, SGC numera Energiforsk.

Biogas i den hållbara staden

I skriften Biogasens roll i den hållbara staden, som Energiforsk har tagit fram på uppdrag av Gasnätet Stockholm, E.ON Gas och Göteborg Energi, skildras biogasens nuvarande och framtida roll i en modern hållbar stad. En viktig fråga är hur kretsloppet från människa och produktion till energianvändning kan slutas. Hur det kan se ut illustreras i ett räkneexempel utifrån en genomsnittsfamilj.

År 2050 ska Sverige ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Biogas har en viktig roll att spela i den omställningen. Användning av biogas tillför ingen koldioxid till atmosfären. Avfall från stad och landsbygd är en resurs som ger vinster i form av minskad klimat- och miljöpåverkan, en lägre grad av övergödning och bättre luftkvalitet.

PDF: Foldern kan laddas ner som pdf-fil.

Gasdrift av fordon

Gasdrift av fordon är en broschyr som ger aktuell och lättillgänglig baskunskap, statistik och status för gasdriven transport, med fokus på vägfordon och fördelarna med biometan som fordonsbränsle. Broschyren avhandlar bland annat svensk och internationell marknad för gasfordon, emissionsbilden för gasdriven transport jämfört med diesel, beskrivning av forskningsläget för den framtida gasmotorn med gasens låga emissioner men diesellik prestanda, och fakta om gasdrift på räls, till sjöss och i luften.
Målgrupp: Broschyren vänder sig såväl till aktörer inom energibranschen, till beslutsfattare i olika positioner i samhället som till intresserad allmänhet. 
Omfattning: 24 sidor A5
PDF: Foldern kan laddas ned som pdf.

 

Framställning av gröna gaser

Framställning av gröna gaser är en broschyr som ger aktuell och lättillgänglig baskunskap, statistik och status för olika tekniker för produktion av gröna gaser. Broschyren är en uppdaterad version av broschyren Basdata om Biogas och inkluderar förutom biogas från rötning och deponi nu även information om termisk förgasning, el-till-gas samt olika katalytiska bränslesynteser för framställning av syntesgas, vätgas, biometan, grön gasol, m.fl. 
Målgrupp: Broschyren vänder sig såväl till aktörer inom energibranschen, till beslutsfattare i olika positioner i samhället som till intresserad allmänhet.
PDF: Foldern kan laddas ned som pdf.

 

 

Andra handböcker