Den här konferensen är avslutad
12 december, Digitalt

Agrivoltaics - en konfliktlösare?

Genom att kombinera jordbruk med solelsproduktion, så kallad agrivoltaics, kan jordbruksmark få en optimerad användning till nytta för energisystemet och markägaren.

Under det här webbinariet berättar vi om forskningen för att hitta en optimerad design för agrivoltaiska solcellssystem. 

Kärrbo prästgård har tilldelats Miljö och klimatrådets hederspris för sitt visionära arbete med energiproduktion kombinerat med ekologisk odling. Med exempel från Kärrbo prästgård i Västerås beskriver vi forskningen kring odling av grödor i kombination med solelproduktion. 

Under webbinariet kommer vi att ta upp följande frågor och redovisar hur ser forskningsläget ser ut

  • Hur stor blir grödoproduktionen jämfört med och utan solcellsanläggning?
  • Vilka grödor lämpar sig för agrivoltaics i Sverige? 
  • Hur stor blir solelproduktionen?
  • Hur ser ekonomin ut? 
  • Hur stor är potentialen för agrivoltaiska system i Sverige? 

SOLVE invites you to a webinar on agrivoltaics.

By combining agriculture with solar power production, so-called agrivoltaics, agricultural land can get an optimized use to the benefit of the energy system and the landowner.

During this webinar, we talk about the research to find an optimized design for agrivoltaic solar systems.

Kärrbo Prästgård has been awarded the Environment and Climate Council's honorary award for its visionary work with energy production combined with organic farming. With examples from Kärrbo Prästgård in Västerås, we describe the research around growing crops in combination with solar power production.

During the webinar, we will address the following questions:

• How large will the crop production be compared with and without a solar plant?

• Which crops are suitable for agrivoltaics in Sweden?

• How large will the solar production be?

• How does the economy look?

• How big is the potential for agrivoltaic systems in Sweden?