Den här konferensen är avslutad
17 maj, Stockholm

Digitaliseringen förändrar energisektorn

Energiforsk och Forum för smarta elnät bjuder in till en konferens om den digitala utvecklingen inom energisektorn. Hur kan vi förbereda oss och dra nytta av utvecklingen?

Digitaliseringen har lagt grunden för den utveckling som nu formar framtidens samhälle. En ständigt uppkopplad värld, den snabba utvecklingen inom områden som artificiell intelligens, virtuell verklighet, Internet of Things, blockchain i kombination med avancerad automation och robotisering kommer inom något eller några decennier att radikalt påverka och förändra vårt samhälle. Vi är på väg mot en utveckling som i flera avseenden är omvälvande, inte minst för energisektorn.

Därför samlar vi nu aktörer på energimarknaden till en konferens om den digitala utvecklingen och hur den påverkar energisektorn. Under konferensen kommer vi att diskutera framtida möjligheter bland annat inom följande områden:

Artificiell intelligens

Artificiell intelligens, AI är på väg att utvecklas till ett kraftfullt redskap för avancerad styrningen av apparater och tekniska system. AI kommer också att fylla en viktig funktion när det gäller kunskapsinhämtning, diagnoser, analyser och beslutsfattandet. Frågan är hur AI kommer att integreras i energisystemen? Vilka möjligheter innebär det och vilka risker finns?

Internet of Things

Internet of Things, IoT innebär att vardagsföremål, maskiner, fordon, byggnader med mera kopplas samman och utbyter data via ett trådlöst nätverk. Uppkopplingen gör att den fysiska världen integreras närmare den digitala, vilket innebär att det skapas mervärden i form av en ökad säkerhet, en högre effektivitet och en större exakthet. Vad tror vi om framväxten av IoT inom energisektorn och vad innebär den här utvecklingen?

Blockchain

Den ursprungliga blockkedjan utgör basen för den elektroniska valutan bitcoin. Sedan bitcoin introducerades 2009 har ett flertal alternativa blockkedjor publicerats. Både banker och företag utvecklar nu tekniken vidare för olika syften. Det handlar bland annat om att registrera värdepapper, lagfarter och penningtransaktioner och att köpa och sälja olika typer av varor och tjänster. Det kan också handla om system för registrering av energiproduktionen i olika system, exempelvis för att skapa elcertifikat som är tillgängliga i realtid för privatpersoner och företag som vill handla med förnybar energi. Vad innebär denna utveckling för den framtida handeln med energi och vilka är aktörerna?

IT-säkerhet och sårbarhet

Vi möts dagligen av information om angrepp på kritiska infrastrukturer. Det kan handla om cybervapen som angriper ledningssystem, ransomware och kvalificerad kapning av data, hybridkrigföring mot energiproduktion, förberedelser för sabotage och spioneri med mera. Vad innebär dessa hot för energisektorn och hur kan vi skydda oss?