Den här konferensen är avslutad
5 februari, Stockholm

Ett robust och leveranssäkert elsystem 2020, 2030 och 2050

Hur kan vi åstadkomma balanserade och effektiva utvecklingsvägar för elsystemen i Sverige, Norden och Europa? De nordiska och europeiska el- och energisystemen står inför betydande utmaningar.

Under de närmaste åren ska en lång rad beslut fattas inom energi- och klimatområdet om inriktning av politiken och utformning av styrmedel och regelverk, men också om nya investeringar i infrastrukturen. Detta understryker behovet av genomgripande kunskapsförstärkning med helhetsperspektiv på den framtida utvecklingen av Europas elsystem.

Det är av stort värde att politiker, myndigheter, elföretag och elmarknadens kunder har ingående kunskap om den förväntade utvecklingen och effekterna av de beslut som fattas – för att besluten ska bli väl avvägda och få avsedd verkan.

Axplock ur konferensprogrammet:

Elen och elsystemet spelar en allt mer central roll i omställningen av energisystemet.
NEPP presenterar ett omfattande scenarioarbete om elsystemens utveckling i Norden och Europa, med fokus både på den kortsiktiga och långsiktiga utvecklingen.

Elsystemet står inför stora utmaningar, när alltmer variabel produktion skall hanteras.
NEPP identifierar åtta betydande utmaningar som spänner över ett brett fält från mekanisk svängmassa till efterfrågefl exibilitet och lagring. Detta måste vi ägna mycket mer uppmärksamhet åt i framtiden än vi gör idag.

Elanvändningen i Sverige har legat still i 25 år, men hur utvecklas den i framtiden.
NEPP har gjort en djupdykning i alla de drivkrafter och faktorer som påverkar elanvändningen – såväl energin som effekten – och visar på tre olika alternativ för den framtida utvecklingen till 2030 och 2050.

Elmarknaden står vi ett vägskäl – mer politik eller marknad?
I NEPP har vi analyserat fyra olika utvecklingsscenarier för elmarknaden, och visat på för- och nackdelar med dem.

När: fredagen den 5 februari 2016
Var: Konserthuset, Stockholm
Program: se hela programmet här (öppnas som en pdf)

Anmälan: konf5feb@nepp.se  Ange ditt namn och företag/organisation i mailet. Meddela om du önskar någon specialkost. Seminariet är kostnadsfritt.

 

NEPP (North European Power Perspectives) är ett multidisciplinärt forskningsprojekt om utvecklingen av elsystemen och elmarknaderna i Sverige, Norden och Europa i tidsperspektiven 2020, 2030 och 2050. NEPP:s första etapp har genomförts under 2011-2015/16 och avslutas med denna konferens.

Forskningsprogrammet leds av Energiforsk och finansieras av Energimyndigheten, elbranschen,  Svenska Kraftnät och Svenskt Näringsliv.