Den här konferensen är avslutad
12 september, Sundbyberg

Reaktiv effekt mot överliggande nät

Nu bjuder vi in Sveriges alla elnätsbolag till en workshop för att öka förståelsen för hur reaktiv effekt kan hanteras i elsystemet.

Det är programmet Risk- och tillförlitlighetsanalys som inleder en diskussion om hur vi tillsammans kan hantera de eventuella tekniska och regulatoriska utmaningar som branschen står inför.

Dagen inleds med att Stefan Arnborg, från Svenska Kraftnät, berättar om stamnätets principer för spänningsreglering och för utbyte av reaktiv effekt. Därefter öppnar vi upp för elnätsbolag på regional och lokal nivå att kort berätta om hur ni arbetar med frågorna.

Själva workshopen börjar med att alla som deltar identifierar de gemensamma utmaningarna som rör reaktiv effekt i elnätet. Utmaningarna kan vara av teknisk art eller bero på regleringar, lagar och regler.

Därefter ges tillfälle att diskutera hur dessa utmaningar kan bemötas på bästa sätt och hur branschen på bästa sätt kan samarbeta kring reaktiv effekt. Kommer det att behövas en formaliserad samverkan i form av ett nätverk, eller något liknande?