Den här konferensen är avslutad
4 oktober, Stockholm

Simulering av miljöåtgärder i vattenkraft

Foto: Peter Johansson

En utbildning om en populationsmodell, ett modellverktyg som åskådliggör hur konnektivitetsåtgärder påverkar mängden fisk. Verktyget gör det möjligt att på ett enkelt sätt åskådliggöra hur en åtgärd påverkar mängden vandringsfisk och hur lång tid det tar innan den ger effekt på fiskbeståndet. Det ursprungliga verktyget som togs fram inom Krafttag ål har nu vidareutvecklats inom Miljöprogram Vattenkraft.

Kursen är del av utbildningspaketet som hålls inom forskningsprogrammet Kraft och liv i vatten, KLIV. Programmet bekostas av vattenkraftföretagen, Havs- och vattenmyndigheten samt  Energimyndigheten. I KLIVs programgrupp, som följer verksamheten, finns även Vattenmyndigheterna representerade.

Kjell Leonardsson, universitetslektor vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU på institutionen för vilt, fiske och miljö i Umeå, som har utvecklat verktyget, kommer att leda utbildningen. Under dagen kommer Kjell också att gå igenom exempel som du som kursdeltagare själv får prova på att lösa.

Kursinnehåll 

Under förmiddagen presenteras populationsmodellerna och de problem de kan appliceras på. De modeller som ingår är förenklad respektive utökad jämviktsmodell.

Förenklad jämviktsmodell  
Denna modell inkluderar bland annat:

  • Beräkning av förväntad tid från konnektivitetsåtgärd till dess att fiskbeståndet når jämvikten. Den här aspekten är av intresse när man tar ställning till utformning av uppföljningsprogram. 
  • Skattning av osäkerheter när det saknas fiskbestånd uppströms det eller de kraftverk där en eller flera fiskvägar planeras.
  • En enklare och snabbare variant av modellen är utvecklad sen tidigare. Den hanterar bara individer som leker en gång. 

Utökad jämviktsmodell
Den här modellen innefattar även: 

  • Skattning av osäkerheter när fiskbestånd som utgörs av flergångslekare finns både uppströms och nedströms det kraftverk där fiskväg planeras.
  • Kriterier för storlek vid könsmognad som krävs för fiskbeståndet nedströms respektive uppströms kraftverk för att en fiskväg skall kunna öka det totala antalet lekfiskar i området. Med en enkel modell, oavsett art, kan man visa att det krävs att fiskbeståndet nedströms måste ha betydligt större honor (som dessutom måste vara uppströmslekare) än beståndet uppströms för att det överhuvudtaget skall kunna bli någon effekt på det totala fiskbeståndets storlek av en konnektivitetsåtgärd.

Under eftermiddagen går vi igenom fallstudier med ett antal scenarier. Kjell visar steg för steg hur verktyget (applikationen) ska användas. För att  kunna följa med i dessa exempel behöver du som deltagare ha programvaran installerad på din laptop. Vi är medvetna om att vissa arbetsgivare inte tillåter installation av fri programvara på arbetsdatorer. Ett förslag är då att du som deltagare installerar programmet på din privata laptop så att du får bästa möjliga användning av kursen.

Praktiska detaljer

Tid och plats:  Onsdag den 4 oktober, kl. 9-17, Energiforsks lokal Granen, Olof Palmes gata 31 i Stockholm

Kostnad: Utbildningen inklusive kaffe och lunch bekostas av programmet. Som deltagare betalar du endast resa och eventuell logi.

Max antal deltagare: 30 personer

Sista anmälningsdag:  29 september ( Anmälan är stängd!)

Kursmaterial: En vidareutveckling av populationsmodellerna (den första versionen finns redovisad i Elforskrapport 12:36) ligger till grund för utbildningen. En ny rapport där de nya modellerna beskrivs håller att på tas fram inom Miljöprogram Vattenkraft.  

Ladda ner programvaran innan kursen här: Wolfram Research’s CDF-spelare 11.1

VIKTIGT: Tag med en dator med den förinstallerade programvaran. Om du får problem med installationen, kontakta IT-ansvarig på ditt jobb i god tid för hjälp. Om problemet kvarstår och du har möjlighet, installera programvaran på en privat laptop.

Två olika modellverktyg kommer att användas under utbildningen. En zip-fil med dessa modeller samt instruktioner för att öppna dem finns att ladda ner här.

Frågor: För frågor om kursinnehåll kontakta Kjell Leonardsson, SLU, tel 073-033 6180
För frågor om anmälan kontakta Lennart Kjellman, Energiforsk.  

Ladda ner

FiMod1.01.cdf
cdf 223,4 kB
FiMod2.01.cdf
cdf 238,1 kB