Den här konferensen är avslutad
13 mars, Stockholm

Vi tar energisystemet in i framtiden

NEPP:s huvuduppgift är att visa hur balanserade och hållbara utvecklingsvägar för vårt omfattande energisystem kan åstadkommas, och att ange viktiga framgångsfaktorer för energiaktörerna för att nå denna utveckling. Tillsammans tar vi energisystemet in i framtiden. Det är en spännande resa om alla olika delar av vårt omfattande energisystem. Följ gärna med oss på den resan.

Politikerna i Sverige och EU har stakat ut vägen för vårt framtida energisystem. Nu ska vi, energisystemets alla aktörer, omsätta politiken i praktiken. Vi måste ta vårt energisystem in i framtiden. Det är då av stort värde att myndigheter, energiföretag, branschorganisationer, industrier och energimarknadernas kunder har ingående kunskap om den förväntade utvecklingen och effekterna av de beslut som fattats, för att åtgärderna ska bli väl avvägda och få avsedd verkan.

NEPP samlar numera de allra flesta av energisystemets centrala aktörer. Över 100 beslutsfattare och experter från myndigheter, departement, branscher, industrier, energiföretag och kunder deltar i dagsläget – tillsammans med forskarna – i projektets alla olika forskar- och expertgrupper, seminarieserier och forskarworkshops. Så här säger Stefan Montin, en av NEPPs projektvärdar: 

Vi har nu kommit halvvägs i forskningsarbetet och arrangerar därför en halvtidskonferens i Stockholm den 13 mars. Säkra en plats genom att anmäla dig nu!

NEPP – snart 25 år i energisystemets tjänst

North European Energy Perspectives Project, NEPP och dess föregångare, Nordic Energy Perspectives, NEP och Nordleden har utgjort en central och policynära forskningsplattform ända sedan mitten av 1990-talet, i vilken energibranschen och dess företag, industrin, departementen och myndigheterna, samt akademin och forskningsföretagen samverkat och skapat ny kunskap om omställningen av våra energisystem. Behovet av helhetssyn och systemtänkande har hela tiden varit centralt, då energisystemet utsätts för krav på såväl effektivitet och hållbarhet som långsiktig anpassning till samhällets förändrade värderingar och behov. Detta innebär sinsemellan motstridiga krav på försörjningstrygghet, miljö- och klimatansvar, väl fungerande marknader, rimliga avkastningskrav, ökade kundskrav etc. Då måste det finnas ingående kännedom om de vägval som står till buds för att nå uppsatta politiska mål och detaljerad kunskap om den praktiska genomförbarheten och engagemanget hos energisystemets aktörer. NEPP har nu bidragit till att skapa denna kunskap under nära nog 25 år.