1 okt, Webbinarium

Nätmodellering med övertoner

Välkommen till ett webbinarium där du och ditt företag får lära er mer om hur kraftsystemet och de olika komponenter som hör till bör modelleras i studier av övertoner.

För att kunna studera hur övertoner propagerar i kraftsystemet behöver man ha detaljerade modeller av olika komponenter. Det finns ett flertal olika tekniker som kan användas. Organisationen CIGRE, som arbetar med högspänd elektrisk energi, har tagit fram riktlinjer och rekommendationer för hur kraftsystemet och dess komponenter bör modelleras i övertonsstudier. 

Webbinariet hålls av Oscar Lennerhag på Independent Insulation Group, och utgår från det arbete som har genomförts inom CIGRE JWG C4/B4.38. Resultatet är den tekniska broschyren Network modelling for harmonic studies.Webbinariet hålls på svenska. 

Isolationskoordinering och elkvalitetsberäkningar är viktiga verktyg vid design av elnät, och verktygen behövs för att säkerställa ett robust kraftsystem. Resonanser i elnätet inverkar på överspänningar och spridning av övertoner. Överspänning kan leda till isolationsfel på grund av ett ökat antal kopplingar i nätet och isolationsfel som i sin tur kan leda till avbrott eller att utrustning går sönder. Förstärkta övertoner kan innebära oönskade skyddsutlösningar, vilket leder till avbrott och att transformatorers livslängd minskar.

Det pågår ett skifte mot lägre resonansfrekvenser då luftledningar ersätts av kabel, en växande andel förnybar energi försvagar elnätets driftläge och omriktare med kapacitivt gränssnitt införs. Olika osäkerhetsfaktorer ökar; produktion och konsumtion på lång sikt, nätutbyggnad, ökat antal driftförhållanden, förändringar i övertonsemission,  minskad dämpning i elnätet och lastmodeller (laster och nätens utformning på lägre spänningsnivåer).

Nuvarande beräkningsmetoder utgår från en komplett kännedom om hela systemet. Då det finns osäkerheter görs uppskattningar, ofta baserat på ett värsta fall, vilket leder till att stora marginaler används, med stora kostnader som följd. En konsekvens kan vara att krav som ställs på nyanslutningar blir hårdare, vilket kan begränsa möjligheterna till att ansluta förnybara energikällor.

Projektet har utvecklat effektiva stokastiska beräkningsmetoder för elnät där det finns stora osäkerheter bland annat i nätets driftläge, ansluten produktion och förbrukning samt komponentmodeller och modellparametrar.