30 maj, Digitalt

Prognoser för nätutvecklingsplaner: Lathund, mall och mätmetoder

Välkommen till ett frukostwebbinarium om prognoser för nätutvecklingsplaner där två Energiforskprojekt kommer att presenteras. Det ena projektet har tagit fram en lathund för långsiktig effektprognos samt en tillhörande mall för datainsamling från kommuner. Det andra projektet har utvecklat en enkel metod för hur prognoser för flexibilitetsbehov kan tas fram.

I detta frukostwebbinarium kommer Albin Karlén från Ellevio och Jimmy Sandström från Umeå Energi att presentera en lathund som tagits fram inom projektet Effektprognoser för lokalnät. Lathunden ska underlätta framtagandet av en långsiktig effektprognos för lokalnät som kan tas fram med enkla medel men som ändå följer en best practice-metodik. Till lathunden finns också en mall för datainsamling från kommuner som kommer att presenteras. Sedan 2023 ska samtliga nätföretag i Sverige ta fram nätutvecklingsplaner där en effektprognos för behov av överföringskapacitet av produktion och användning i deras elnät ska redovisas och rapporteras in till Energimarknadsinspektionen. Det långsiktiga målet med kravet, som gäller i hela EU, är att skapa transparens vad gäller behov av flexibilitetstjänster, att underlätta integrering av förnybara energikällor och stötta en storskalig elektrifiering. Men elnätsbolagen efterfrågar stöd i det nya arbetet, speciellt mindre lokalnätsbolag med begränsade resurser att själva utveckla nya interna processer. 

Elias Hartvigsson från Endre kommer att presentera en enkel metod för hur prognoser på flexibilitetsbehov kan tas fram och vilken data som elnätsbolagen behöver samla in för att kunna rapportera in prognoser på flexibilitetsbehov. En viktig del av nätutvecklingsplanerna är flexibilitetspotentialen och dess roll i nätplaneringen. Därför har det inom projektet Undersökning av prognoseringsunderlag för nätutvecklingsplaner - krav och möjligheter utvecklats en enkel metod för att göra prognoser på flexibilitetsbehov och uppskatta flexibilitetspotentialen från elektrifierad transport. Detta projekt syftade även till att undersöka om processen kring nätutvecklingsplaner kan digitaliseras samt automatiseras.

Båda projekten har finansierats inom Energiforsks forskningsprogram Elnätens hållbara teknikutveckling och digitalisering.

Pris och anmälan

Tid 

30 maj, 08:30–09:30

Plats 

Teams. En länk skickas ut dagen innan till alla anmälda. 

Kostnad 

Kostnadsfritt för alla. 

Anmälan

Anmäl dig här

Konferenser