18 september, Teams

Så kan nättariffer och marknadsregler minska arbitrageproblem på elmarknaden

Skillnader i hanteringen av flaskhalsar mellan elbörsen och realtidsmarknader som systemoperatören använder kan ge upphov till arbitragemöjligheter. Detta kan orsaka ökade konsumentkostnader och snedvridna investeringsincitament. På seminariet diskuteras en kommande rapport som föreslår åtgärder för att minska problemen.

I en kommande rapport från Energiforsk behandlas att elbörsen inte tar hänsyn till alla detaljer i elkraftsystemet, exempelvis tillfälliga lokala begränsningar i nätet vid underhåll eller systemtjänster i form av spänningsreglering. Det innebär att handeln på elbörsen kan skapa flöden av el som måste justeras i realtid när elen ska levereras, vilket leder till olika priser vid olika tillfällen.

Om prisskillnaden är förutsägbar kan företag på elmarknaden tjäna pengar genom arbitrage. Det kan till exempel röra sig som att på elbörsen sälja mer el än de planerar att producera, för att sedan köpa tillbaka elen i realtid till ett lägre pris.

Den här typen av arbitrage har skapat stora problem i länder som Italien och Storbritannien, bland annat genom ökade kostnader för konsumenterna. Dessutom finns incitament för investerare att bygga elproduktion där det redan finns ett överskott. Om det sker mycket arbitrage kan det även bli svårt för systemoperatören att i realtid göra de justeringar som behövs, vilket ökar risken för effektbrist.

I takt med att flaskhalsar i nätet och bristen på systemtjänster befaras öka finns en risk att även arbitragevolymerna ökar, vilket ytterligare ökar pressen på kraftsystemet.

I den kommande rapporten ”The inc-dec game and how to mitigate it” av docent Pär Holmberg från IFN föreslås olika åtgärder för att minska arbitrageproblemen. Några exempel är att justera nättariffer, upphandlingar och marknadsregler.

På seminariet diskuteras rapporten och dess förslag.

Medverkande
• Pär Holmberg, docent IFN
• Therése Hindman Persson, chefsekonom Energimarknadsinspektionen
• Magnus Brolin, elmarknadsstrateg Svenska Kraftnät
• Rickard Nilsson, senior advisor marknadsdesign Nordpool
• Jørgen Bjørndalen, DNV
• Moderator Lars Bergman, Handelshögskolan