Det framtida energilandskapet

Nya aktörer och förändrade behov skapar möjligheter och utmaningar

Inom detta temaområde studeras drivkrafter som påverka det framtida energilandskapet, med fokus på det lokala perspektivet. En övergripande frågeställning är hur energibolag, kunder och övriga aktörer ska navigera och agera i ett nytt, decentraliserat energilandskap med lokala energisamhällen, aktiva konsumenter och nya aktörer.

Omställningen drivs i hög grad på lokal nivå av nya aktörer och i nya konstellationer. Det finns många exempel på att allt fler aktörer nu ökar sitt engagemang i energisystemet för att bidra till klimatomställningen och utvecklingen av energisystemet. Det gäller såväl privata villaägare, som skaffar egna solceller och batterier eller som köper andelar i förnybar elproduktion, som större professionella aktörer som investerar i vindkraft eller avancerade system för elbilsladdning och effektutjämning. Det är också tydligt att EU förespråkar att konsumenterna ska uppmuntras till och få större möjligheter att ha kontroll över val kopplat till energi.

När de lokala utmaningarna blir allt tydligare, blir också samverkan på lokal och regional nivå allt viktigare för energisystemet. Dessa utmaningar omfattar, förutom den lokala eleffektbalansen, potentiella målkonflikter mellan energiinfrastruktur och andra delar i stadsutvecklingen samt hur man på bästa sätt kan nyttja lokala resurser.