Från ord till handling

Hur genomförs omställningen på bästa sätt?

Magnituden av den omställning vi befinner oss i kräver att samhället snabbt går från ord till handling samtidigt som det ska göras på ett systemeffektivt sätt. I detta temaområde tas ett helhetsgrepp om några av omställningens knäckfrågor och vi konkretiserar hur vi kan gå från ord till handling.

Det långsiktiga ansvaret för viktiga delar av omställningen och energisystemets utveckling vilar idag på ”marknaden”. Mycket talar för att en stor del av den framtida planerbara elproduktionens intäkter kommer att uppstå under relativt korta tider med mycket höga elpriser. Många känner en oro för att detta utgör alltför osäkra incitament för så pass kapitalkrävande investeringar. En annan oro är frågan om långa tillståndsprocesser som ses som ett avgörande hinder i omställningen, inte minst vad gäller utbyggnad av elnät men också nödvändiga investeringar i den svenska basindustrin.

För att lyckas med omställningen krävs att politiker och beslutsfattare tar ett helhetsperspektiv och att roller och ansvar definieras och fördelas. Inom detta tema kommer NEPP att ta ett helhetsgrepp om dessa frågor och ge konkreta rekommendationer för hur de kan lösas.