Nya förutsättningar för omställningen av energisystemet

Vägen mot 2030 och 2050 i ett omvärldsperspektiv

Världen påverkas just nu av flertalet sammankopplade kriser och trender som påverkar energisystemet. Geopolitiska händelser, ekonomiska kriser och det ökande behovet av att trappa upp takten på klimatomställningen påverkar samtliga energisystemets utveckling. I detta temaområde analyseras dessa omvärldsförutsättningar och trender som påverkar omställningen och utvecklingen, inte minst vad gäller energi- och klimatpolitiken.

EU:s och Sveriges energi- och klimatpolitik styr i grunden den långsiktiga utvecklingen av energisystemen. EU:s medlemsstater är starkt energipolitiskt integrerade vilket innebär att Sverige påverkas både direkt och indirekt av utvecklingen i kringliggande regioner och överföringskapaciteten mellan länder. Att ha koll på omvärlden och våra grannländers planer och ambitioner är viktigare än någonsin tidigare. Inom detta tema kommer därför en genomgående analys av omvärldshändelser och trender att göras för att utröna vilken effekt det kan komma att få på det svenska energisystemet.

Sammantaget är utvecklingen som nu sker i många avseenden disruptiv och kommer sannolikt att påverka det svenska samhället under lång tid. Den mest uppenbara omvärldshändelse som kommer behandlas inom temat är den geopolitisk kris som utlösts av Rysslands invasion av Ukraina. Denna händelse förvärrar en redan pågående trend där internationellt samarbete är på tillbakagång och stater prioriterar försvar, egenförsörjning och kortsiktiga behov framför långsiktig utveckling. Denna händelse har även markant påverkat energisystemet med höga priser, stor osäkerhet, ökad användning av fossila bränslen och investeringar i fossil infrastruktur som resultat. Ekonomisk kris med hög inflation, recession och försvagade statsfinanser påverkar situationen ytterligare och skapar mer osäkerheter bland annat rörande nödvändiga långsiktiga investeringar. De omvärldshändelser som vi nu upplever är alltså sammanlänkade med varandra och behöver analyseras från ett brett perspektiv för att effektiva lösningar ska kunna identifieras. 

Dessa omvärldshändelser behöver även ses i relation till energi- och klimatpolitiska utvecklingar samt strategier inom industrin vilka är tongivande drivkrafter för klimatomställningen och energisystemets utveckling, vilka bland annat omfattar:

  • netto-nollmålet för utsläpp av växthusgaser
  • EU:s taxonomi för hållbara investeringar
  • EU:s strategi för sektorskoppling
  • EU:s och Sveriges vätgasstrategier
  • Sveriges elektrifieringsstrategi
  • olika sektorers färdplaner.

Temaledare

Markus Wråke
08-677 27 49
Ebba Löfblad
Projektledare, Profu

Utforska våra teman