Fjärrvärme och kraftvärme i dagens och framtidens energisystem

Fjärrvärme och kraftvärme i dagens och framtidens energisystem

I detta fokusområde kommer NEPP att analysera de nyttor som fjärrvärmesystemen kan bidra med i det framtida energisystemet. Det omfattar ökad sektors-koppling med elsystemet men även med andra sektorer där fjärrvärmesystemen kan möjliggöra ett ökat utnyttjande av spillvärmeresurser från exempelvis datahallar eller produktion av förnybara drivmedel.

Fjärrvärme är ett resurs- och klimateffektivt uppvärmningsalternativ som står för en stor andel av den svenska värmemarknaden. Kopplingen mellan fjärrvärme-marknaden och elmarknaden innebär såväl konkurrens som samordningsvinster för energisystemet, inte minst när det gäller att hantera den ökande variabiliteten på elmarknaden. Kraftvärmeverken bidrar dessutom med värdefull planerbar eleffekt, i synnerhet för den lokala elenergibalansen.

Samtidigt står fjärrvärmen inför en rad utmaningar som kan komma att tydligt påverka dess roll i framtiden. Förutom ökad konkurrens gentemot allt effektivare värmepumpslösningar innebär utsikterna om ett avtagande uppvärmningsbehov utmaningar för den rådande positionen på värmemarknaden, dels genom effektiviseringar, dels genom klimatförändringar. Andra utmaningar handlar om plasten i avfallet och ett alltmer högljutt ifrågasättande av användning av bioenergi.