Industrins omställning till netto-nollutsläpp år 2045

Industrins omställning till netto-nollutsläpp år 2045

Stora förhoppningar ställs idag till elektrifiering, men även bränslebyten, energieffektiviseringar och tekniker som CCS och Bio-CCS för att industrin ska lyckas med sin omställning. Syftet med detta fokusområde är att från ett energisystemperspektiv identifiera de avgörande faktorerna för att industrin att nå sina klimatmål.

Inom den svenska industrin finns uttalat höga ambitioner att bidra till klimatomställningen och att långsiktigt ställa om verksamheten så att den blir klimatneutral. Det finns samtidigt många faktorer som påverkar hur snabbt och hur väl industrin kommer att kunna ställa om. Inom detta fokusområde kommer NEPPs forskare därför att kartlägga och analysera dessa faktorer för att kunna bidra med värdefull kunskap som kan stötta industrin i omställningen.

Även om energisystemet är till för dess användare finns också frågan om vilket bidrag som industrin i sin tur kan ge till energisystemets omställning. Ett sådant exempel är vilka incitament som finns för den svenska industrin att ta en mer aktiv roll som en del av energisystemet, genom att bidra med systemtjänster i form av efterfrågeflexibilitet.