Utlysning

Utlysning inom risk- och tillförlitlighetsanalys

Programmet, som tar fram nya modeller och beslutsprocesser för riskanalys av distributionsnät för el, har en öppen utlysning av forskningsmedel inom ett antal områden. Projektansökningar bedöms och beviljas efter hand fram till halvårsskiftet 2020..

Just nu söker vi främst tillämpningsprojekt inom följande områden:

Utveckling av tillförlitlighetsmodeller
Klimatförändringens påverkan på optimal nätdesign kopplat till olika typer av kvalitetsreglering och speciellt värdet av att ersätta luftledningar med markkablar. Vi söker en metodutveckling för att hantera olika scenarier.

Risk- och tillförlitlighetsbedömningar

  • Tillförlitlighet och säkerhet i SCADA-system. Här krävs utveckling av metoden och samarbete med användarna som behöver nya verktyg för att hantera modellens komplexitet.
  • Risker och möjligheter med ”Dynamic Rating”. Med dynamiska gränser, exempelvis högre last på vintern, kan dyra investeringar skjutas upp eller undvikas helt. Vi söker en övergripande idé om en tidberoende resursmodell som utvecklas och testas för att skapa balans mellan kostnad och tillförlitlighet. Samt fallstudier för att undersöka balansen mellan kostnadseffektivitet och tillförlitlighet.
  • Fortsatta studier behövs för att realisera olika smarta lösningar. Dessa studier bör omfatta skydd, styrning och regler för kommunikation som krävs för att säkerställa en bibehållen hög leveranssäkerhet för nätanvändare. Vi söker också pilotprojekt.
  • Säkerhet och tillförlitlighet för SCADA i kombination med

Implementering av risk- och tillförlitlighetsmetoder

  • En branschgemensam komponentdatabas som underlättar för nätföretagen att rapportera fel men också att analysera statistiken. Utveckling av den nationella felstatistiken främst för krafttransformatorer, >69 kV, och att säkerställa att den blir nationell och heltäckande. Vi söker en vidareutveckling av Darwin och en standardisering av rapporteringen. Likaså en utveckling av rapporteringsrutinerna för underhållsentreprenörerna.
  • Vi söker projekt som förenklar och förstärker tillförlitlighetsberäkningarna med en bra sammanställning av felstatistik på komponentnivå.
  • Vi söker projekt med fokus på de två första punkterna nedan för att därefter som en tillämpning av den utvecklade metoden fortsätta med den tredje punkten.
  • Analys av förutsättningarna för ARISTO att vara beräkningsmotor i ett verktyg för tillförlitlighetsanalyser av elkraftsystem.
  • Gemensamma analysmetoder för primärkomponenter och styrsystem.
  • Dynamic rating för komponenter med fokus på regionnät.

Sannolikhetsbaserad planering och drift av elnät som komplement till N-1.
Med metoden N-1 tolererar systemet ett tillfälligt och möjligt fel och bortkoppling av en komponent. Det är lätt att använda och förstå, men förhindrar inte storstörningar. För att uppnå ytterligare effektiv användning av nätet, ökad kapacitet, mindre kapacitet till reserver och mer kapacitet till kraftöverföring samt få ett estimat av pålitlighet med vind och annan varierande produktion kan sannolikhetsbaserade metoder användas.

Elnätets tillgänglighet och robusthet
En utveckling och användning av Aristo som ett simuleringshjälpmedel för att hantera och förstå konsekvenser av olika drifthändelser som har en anknytning till systemets förmåga att absorbera störningar och ändrade driftförhållanden.

Utveckling av en optimal felstatistik
Ta fram grundläggande principer för en väl fungerande felstatistik. 

Åldersklassning av komponenter
Studier av åldringsfenomen och speciellt IT-system och elektronik som blir allt mer betydelsefulla för styr- och övervakningssystemens funktion och tillgänglighet.

Regelverk och politiska styrmedel
Analys av regelverk och dess konsekvenser för energiföretagens agerande.

Hot mot elförsörjningen
En analys av utifrån, icke-antagonistiska hot exempelvis klimatförändringar, och vad dessa skulle kunna medföra för elförsörjningen. Även förändringar i systemet och infrastrukturen, exempelvis en ändrad produktionsmix eller smarta elnät. Hur kan sårbarheten och känsligheten för hot utifrån påverkas av exempelvis väder och vind?

Läs programbeskrivningen och ladda ner ansökningsblanketten här! 

Utlysning och programbeskrivning 

Blankett för projektansökan

Mer om programmet här

 

Utlysningar