Rapport

Gasturbinteknik – Årsrapport 2023

Uppdaterad 2024-04-24 Publicerad 2024-04-18

I syfte att öka gasturbinägares kompetens inom beställning, drift och underhåll av turbinerna, genomför Energiforsk teknikbevakningsprojektet Uppföljning av gasturbintekniken sedan ett antal år tillbaka. Industrirelevanta frågeställningar som följts under projektet och beskrivs i denna årsrapport är exempelvis: prestanda och miljöprestanda, ökad tillgänglighet för start och drift, effekthöjningar, drifttillgänglighet, underhållskostnader och bränsleflexibilitet.

Gasturbiner antas få en viktig roll i ett framtida energisystem med mycket icke-planerbar produktion som kräver flexibel ersättningskapacitet och transmissionskapacitet. Gasturbinbaserade anläggningar fyller en central funktion i det eftersom de är snabbstartade, har hög verkningsgrad, rotationsenergi, magnetiserad synkrongenerator, och har förmåga till dödnätsstart och ö-nätdrift.

Framtida gasturbiner kan drivas av förnybara bränslen som vätgas och ammoniak, vilket är viktigt för ett hållbart och leveranssäkert energisystem. Redan idag kan de använda förnybara bränslen som HVO, även om vissa tekniska utmaningar kvarstår.

Nyheter

Fastighetsbolag positiva till mer efterfrågeflexibilitet i fjärrvärmenätet

Kunder ställer sig positiva till att hålla nere effektbehovet när fjärrvärmenätet är ansträngt, alltså bidra med efterfrågeflexibilitet. I ett Energiforskprojekt lades tre erbjudanden fram – alla upplevdes relevanta.

2 jul 2024


Vertikala dubbelsidiga paneler för agrivoltaics

På Kärrbo prästgård i Västerås pågår ett forskningsprojekt om agrivoltaics, det vill säga jordbruk och solenergi i kombination, sedan 2020. Det tyska företaget Next2Sun har levererat de dubbelsidiga vertikala solcellspanelerna.

24 jun 2024


Kunskap som främjar solel i Sverige

Solve är ett kompetenscentrum som stöds av Energimyndigheten. Centret bygger på samverkan mellan sex svenska universitet samt cirka 50 företag och organisationer. SOLVE är nu inne på sitt tredje år.

20 jun 2024


Nytt projekt undersöker PD-aktivitet i elnätet: ”Kan handla om miljardbelopp i besparingar för svenska elnätsägare”

50 000 svenska nätstationer kan drabbas av förtida funktionsfel orsakade av elektriska urladdningar, partial discharge, PD. Ett Energiforskprojekt ska undersöka grundorsakerna till PD-aktivitet, varför det är så utbrett och vad som kan göras för att förebygga det i framtiden.

14 jun 2024 - Elnät


Rekommendationer för hantering av övertoner från sol- och vindkraft

För att nyanslutningen av sol- och vindkraft inte ska försämra elkvaliteten betonar en ny rapport behovet av korrekt tillämpning av metoder för att studera och följa upp övertoner. Mer forskning behövs, särskilt kring emissioner från solomriktare och vindkraftverk för att förbättra tillförlitligheten vid beräkning av övertonsnivåerna.

10 jun 2024 - Elnät


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2024:1012

Författare

Magnus Genrup