Utlysning

Projektförslag till Betongtekniskt program vattenkraft välkomnas!

Välkommen att skicka din projektidé eller ditt färdiga projektförslag för beslut inom programmets styrgrupp.

Energiforsk öppnar nu upp för externa ansökningar om projekt inom det betongtekniska programmet. Förslag på projekt välkomnas året ut.

För att lämna en projektidé eller ett projektförslag använd den här mallen. Skicka underlag till Erik Isberg.

Ansökningar välkomnas främst inom tre fokusområden: förvaltning, bärförmåga och beständighet, samt utblick

Förvaltning

Vid förvaltning av åldrande betongkonstruktioner är det viktigt att kunna identifiera konstruktioner som är stort i behov av livslängdsförlängande åtgärder. Det är också viktigt att inför åtgärd kunna välja metoder som har goda förutsättningar att uppnå förväntat resultat i form av god beständighet. Att göra dessa val kräver både förmåga att prioritera mellan konstruktioner och att ha god förståelse för vilka åtgärder som är tillämpliga beroende på lokala förutsättningar.

Det långsiktiga målet med fokusområdet är att ta fram vägledande dokument som ger anläggningsägare stöd vid förvaltning av betongkonstruktioner i vattenkraftsmiljö. Vägledningarna ska adressera specifika åldringsrelaterade frågeställningar som är av branschgemensam karaktär. De övergripande frågeställningarna bryts ned i mindre frågor som hanteras i separata projekt. Över tid medger detta ett systematiskt och målmedvetet arbete inom ramen för de prioriterade frågeställningarna.

Teman:

  • Yt- och skibordsreparationer
  • Dilatationsfogar
  • Injektering av betong
  • Övervakning och tillståndskontroll

Bärförmåga och beständighet

Två viktiga aspekter beträffande betongkonstruktioner är erforderlig bärförmåga och god beständighet. Påståendet gäller såväl befintliga som nya konstruktioner. Erforderlig bärförmåga är en viktig förutsättning för hög säkerhet. God beständighet har betydelse för konstruktionens livslängd och påverkar storleken för kostnader relaterade till underhåll, reparationer, samt utrivning och nybyggnad.

Det första av fokusområdets mål är att arbeta med dimensioneringsrelaterade fråge-ställningar där tyngdpunkten kommer att ligga på risken för sprickbildning. Det andra målet är att arbeta med beständighetsrelaterade frågeställningar. Detta kan antingen göras genom insamling av erfarenheter från befintliga konstruktioner eller genom utvärdering av egenskaper hos nya bindemedel och betongsammansättningar.

Teman:

  • Spännarmering i vattenkraftstillämpningar
  • Hantering av risken för skadlig sprickbildning
  • Fältstation

Utblick

Att tillvarata erfarenheter från projekteringsfasen, samt bygg- och driftskedet är viktigt för att dra lärdomar inför framtiden. Vattenkraftens konstruktioner skiljer sig från många andra betongkonstruktioner i samhället genom att ha grövre dimensioner och att den förväntade tekniska livslängden ofta sträcker sig bortom 100 år. Detta innebär att det finns frågeställningar som närmast är unika för vattenkraften och där det kan vara svårt att inhämta erfarenheter från andra branscher. Samtidigt ska det inte förglömmas att det i andra branscher kan utvecklas material och metoder som också kan tillämpas inom vattenkraften. Omvärldsbevakning är alltså en viktig del.

Ett av fokusområdets mål är att arbeta med erfarenhetsåterföring genom att anordna workshops kring branschgemensamma frågeställningar. Erfarenheter presenteras och diskuteras samtidigt som behovet av forskning och utveckling identifieras. Ett annat mål inom fokusområdet är att följa utvecklingen av nya material, metoder, samt vilka möjligheter digitalisering kan ge. I projekt sker utvärdering ur tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Ett sista mål i fokusområdet är att upprätta en förteckning över tidigare projekt, vilka har utförts inom ramen för det betongtekniska programmet vattenkraft. Projekt med resultat sammanställs områdesvis. Förteckningen ska hållas uppdaterad för att snabbt ge överblick av vad som har gjorts inom programmet. Detta för att underlätta identifiering av kunskapsluckor som kan utformas till nya projekt.

Teman:

  • Workshops för erfarenhetsåterföring
  • Förteckning Energiforsk-projekt med resultat