Den här konferensen är avslutad

Workshop: Erfarenheter från ökning av avbördningsförmåga

Labyrintutskov Deg, Norge.

Under de senaste decennierna har ett flertal projekt genomförts i Sverige med syftet att öka eller säkra avbördningskapaciteten för befintliga dammanläggningar. I vissa fall har nya utskov utförts i direkt anslutning till befintliga utskov eller så har utskov byggts i nya lägen. I andra fall har ett eller flera av de befintliga utskoven byggts om eller vilande utskov återtagits i bruk.

Framöver kommer ytterligare dammanläggningar byggas om för att möta moderna krav på tillräcklig och tillgänglig avbördande kapacitet. Fastän varje projekt är unikt och tekniska lösningarna måste anpassas efter lokala förutsättningar, finns det mycket som beställare och projektörer kan lära av erfarenheter från genomförda projekt. Det har utvecklats en rad alternativa sätt att öka avbördningsförmågan för en vattenkraftsanläggning. Dessa kan vara ett alternativt val för att på ett säkert sätt kunna släppa fram höga flöden.

Energiforsk Betongtekniskt program vattenkraft anordnade en workshop med temat erfarenhetsåterföring från investeringsprojekt som genomförts för att utöka eller säkra avbördningsförmågan hos anläggningarna. Syftet med workshopen var att dela goda och dåliga erfarenheter från genomförda projekt. Workshopen innehöll även övergripande presentationer kring beräkning och prognos av dimensionerande flöden, alternativa tekniska lösningar för att öka avbördningskapaciteten, aspekter att ta hänsyn till vid val av teknisk lösning och byggtekniska erfarenheter från genomförda projekt.

Rapport

Resultat från workshopen finns sammanfattade i en rapport tillsammans med en litteraturstudie och resultaten av en enkätundersökning. Läs mer och ladda ner rapporten Utökning av avbördningskapacitet här. 

Program

Tisdag eftermiddag 2021-02-03

13:00

Inledning Tema alternativa avbördningsanordningar
Rikard Hellgren, WSP

13:10Kunskapsöversikt över alternativa sätt att på ett säkert eller tillgängligt sätt avbörda höga flöden
Hanna Portin, WSP
Länk till presentation

13:40


Erfarenheter från byggande av labyrintutskov i Norge
Hilde Marie Kjellesvig, Sweco Norway och Rolv Guddal, Sira-Kvina kraftselskap
Länk till presentation

14:00

Paus

14:20

 

 

 

 

Projektpresentationer från projekt med alternativa avbördningsanordningar.

Klafflucka i Lima
Per Fektenberg, Fortum
Länk till presentation

Bergeforsen
Stefan Berntsson, Vattenfall
Länk till presentation

15:20

Diskussion och sammanfattning

16:00

Avslut

Onsdag förmiddag 2021-02-03

8:30

Inledning Tema projekterfarenheter
Rikard Hellgren, WSP

8:40


 

 

Flödesberäkningar och Indim 2
Björn Norell, Vattenregleringsföretagen
Länk till presentation

En översiktlig genomgång av beräkningarna av dimensionerande flöden och tillrinningsprognoser hydrologisk modell (HBV), korta och långa tillrinningsprognoser och INDDIM-2.

9:20


 

 

Sammanfattning av enkätsvar från dammägare
Rikard Hellgren, WSP/KTH
Länk till presentation

Inför workshopen har de svenska dammägarna svarat på en enkät om genomförda projekt med syftet att säkra eller öka avbördningen. Resultaten från dessa enkäter presenteras.

9:45

Paus

10:00

 

 

 

 

 

 

Projektpresentationer

Skallböle
Karin Persson, Statkraft
Länk till presentation

Degerforsen och Ramsele
Carl-Oskar Nilsson, Uniper
Länk till presentation

Samlade erfarenheter från flertalet projekt
Andreas Halvarsson, WSP
Länk till presentation

11:00

Diskussion och sammanfattning

11:30

Avslut