Om programmet

Om programmet Framtidens elmarknadsdesign

Målet med programmet är att visa hur elmarknaden kan utformas för att bäst bemöta nya krav och förändrade villkor. Vi erbjuder också en plattform för dialog – en central mötesplats där aktörer på elmarknaden kan mötas och tillsammans med forskare diskutera framtida utmaningar på elmarknaden för att gemensamt tolka resultat och slutsatser.

Programmet kommer att undersöka och analysera

• Designen av centrala institutioner och regelverket på elmarknaden för att på ett kostnadseffektivt sätt nå uppsatta mål
• Den framtida rollfördelning mellan olika aktörer (elproducenter, elhandlare, nätföretag, TSO/DSO, etc.) som bäst främjar en effektiv försörjning med el
• De samhällsekonomiska effekterna och konsekvenserna för aktörerna på elmarknaden av olika förändringar.
• Framtidens elmarknad

Centrala uppgifter

• Att bidra till att underbygga bättre energipolitiska besluten som utformar den framtida elmarknaden, såväl nationellt som nternationellt
• Att skapa en central mötesplats för faktabaserad diskussion och dialog mellan forskare, energiföretag, politiker, myndigheter och med elmarknadens kunder
• Att stärka forskningssamarbetet och kunskapsöverföringen mellan forskare i Norden och Nordeuropa

Sex forskningsområden

  1. Market design för ett elsystem i förändring
  2. Sekvens av marknader
  3. Prissäkring av marknader för finansiella instrument
  4. Plan eller marknad för systemtjänster
  5. Klimat- och skattepolitikens inverkan på elmarknaden
  6. Elmarknadens fortsatta internationalisering

Läs mer om programmets olika forskningsområden.