Om forskningen

Om forskningen

Fram till 2045 och under de planerade vindkraftverkens tekniska livslängd kom-mer klimatet att förändras, vilket kan påverka förutsättningarna för vindkraften och vilken variabilitet som kan förväntas. Jordens medeltemperatur har redan stigit med ca 1,1 grad jämfört med förindustriell tid och förväntas ha ökat med 1,5 grader till 2040-talet. På svenska breddgrader är temperaturförändringarna väsentligt högre.

Vindklimatet över Nordatlanten och Västeuropa uppvisar särskilt stor variabilitet i tid och rum och analyser visar att historiska trender i vindhastighet skiljer sig mellan land och hav då landytor värmts mer än havsytan. Förändringar i atmosfärens storskaliga cirkulation medför också förändringar i lågtrycksbanor liksom i frekvens, varaktighet och intensitet hos låg- och högtryck vilka samtliga har stor påverkan på vindklimatet och dess variabilitet.

Framtida förändringar i vindklimatet är mer svårbestämda än motsvarande förändringar i temperaturklimatet. Området över Nordatlanten och norra Europa är särskilt osäkert på grund av den stora naturliga variabiliteten, men också beroende på hur relevanta processer i klimatsystemet kan modifieras i ett varmare klimat.

En bärande idé med projektet är dels att bidra med detaljerad information om det framtida vindklimatet som kan läggas till grund för projekteringen och utbyggnaden av vindkraften, dels bidra med kunskap om och hur förändrade produktionsförutsättningar för vindkraften i Sverige och Europa påverkar det framtida svenska elsystemet och valet av tekniker och systemlösningar för en kostnadseffektiv reglering.

Projektet adresserar dels vindkraftens roll i ett framtida elsystem med ett förändrat vindklimat, dels hur den variation i vindkraftens elproduktion som uppstår i ett förändrat vindklimat ska hanteras för att nå en hög försörjningstrygghet, ett effektivt samspel med övriga energisystemet och att utbyggnaden av vindkraft därmed kan ske resurseffektivt.

Genomförande

Jämfört med redan existerande klimatscenarier med regionala och globala klimatmodeller kommer projektet att arbeta med väsentligt högre upplösning av klimatdata för att bättre kunna ta hänsyn till vindklimatets variabilitet. Framtagandet av stora ensembler med många simuleringar ger möjligheten att bedöma förändringar i extremväder och extrema förhållanden, men också att bedöma hur vindens variabilitet kan komma att ändras. Blir det exempelvis vanligare med dagar med låga vindhastigheter och liten vindkraftpotential över stora områden? Detta projekt ska ta fram information om framtida klimatförhållanden som påverkar vindkraften, till skillnad från exempelvis den kommande europeiska vindatlasen, NEWA-projektet, som baseras på historiska data.

Projektet är indelat i nedanstående fyra arbetspaket

Arbetspaket 1. Högupplösta klimatdata för vindkraften

Arbetet innebär att i detalj analysera resultat från SMHI:s högupplösta regionala klimatmodell för historiska och framtida förhållanden. Resultaten för det historiska klimatet kommer att utvärderas mot återanalyser, observationer och data från befintliga vindkraftparker. Detta omfattar dels korrelation gällande vindhastighet dels kopplingen mot utfall gällande elproduktion där hänsyn behöver tas till exempelvis effektkurvor och tillgänglighet.

Arbetet utförs av SMHI och Profu samt med underlag från energiföretagen/vindkraftintressenterna.

Arbetspaket 2. Vindkraften i ett förändrat klimat

Här analyseras vindklimatet med avseende på vindkraftpotentialen och dess variabilitet inom och mellan säsonger i ett framtida europeiskt perspektiv. Arbetet börjar med att definiera de mått på flerdygnsvariabilitet, mellanårsvariabilitet och geografisk utjämning som är mest relevanta för variationshantering av vindkraften i elsystemet. Analyser utifrån dessa mått görs för ett stort antal klimatscenarier baserat på ett flertal klimatmodeller under olika antaganden om framtida klimatpåverkan. Arbetet innebär också att resultaten från AP1 jämförs med de klimatscenarier som analyseras här.

Arbetet utförs av SMHI, Chalmers och Profu samt med underlag från energiföretagen/vindkraftintressenterna.

Arbetspaket 3. Hantering av vindvariationer i ett varmare klimat

I detta arbetspaket används resultaten från klimatmodellerna i AP2 som indata till energisystemmodeller för att analysera vilka elsystemsammansättningar som blir kostnadseffektiva med hänsyn tagen till vindkraftens variabilitet. Här används befintliga modeller av elsystemet som har utvecklats under lång tid och är designade för att fånga variabilitet och variationshantering. Scenarier som kopplar uppvärmningsnivå med teknikutveckling, elektrifiering och utsläppsmål i elsystemet skapas och används som indata i elsystemmodellen. Slutligen kommer ett antal analyser att genomföras gällande hur olika klimatförändringssignaler påverkar den kostnadseffektiva elsystemsammansättningen, inklusive val av variationshanteringstekniker och utbyggnad av elnät.

Arbetet utförs av Chalmers, Profu och Energiforsk med underlag från energiföretagen/vindkraftintressenterna.

Arbetspaket 4. Syntes och sammanfattande slutsatser

I denna aktivitet sammanställs resultaten från de olika arbetspaketen och en helhetsbedömning görs. Det övergripande syfte är att ta fram en helhetsbedömning av vindkraftens roll i ett framtida elsystem där man behöver hantera den variation i elproduktion som uppstår, för att nå en hög försörjningstrygghet, ett effektivt samspel med övriga energisystemet och att utbyggnaden av vindkraft därmed kan ske resurseffektivt.

Arbetet utförs av SMHI, Chalmers, Profu och Energiforsk med underlag från energiföretagen/vindkraftintressenterna.

Forskargruppen

Projektet genomförs av SMHI, Chalmers, Profu och Energiforsk i nära samarbete med energiföretagen och övriga vindkraftsintressenter. Projektgruppen är sammansatt av forskare och experter inom vindkraft, elsystem, elsystemmodellering och klimatmodellering. Projektgruppens nyckelpersoner är Lisa Göransson + postdok från Chalmers, Erik Kjellström + postdok från SMHI, Jenny Gode och Thomas Unger från Profu samt Åsa Elmqvist från Energiforsk.

Energiföretagen och övriga vindkraftintressenter kommer att medverka i projektets styrgrupp samt med underlag till arbetspaketen.

Ansvarig

Stefan Montin
08-677 ​27 59

Prenumerera på nyheter

Prenumerera på nyheter från Klimatförändringarnas inverkan på vindkraften och få resultat och inbjudan till konferenser inom forskningsområdet genom att registrera dig här.