Rapport

Klimatförändringarnas inverkan på bioenergi

Bioenergisektorn kommer troligen att påverkas av en fortsatt klimatförändring. Det möjliggör ett ökat utbud av skogsbaserade biobränslen, men också en ökad risk för skogsskador som angrepp av granbarkborre och skogsbränder vilket begränsar tillgången på bioenergi.

Här har ny kunskap om framtida klimat­förändringar använts för att analysera vilken påverkan klimatförändringar skulle kunna få för den svenska bioenergisektorn, med fokus på skogsbaserade biobränslen. De viktigaste väder- och klimatrelaterade faktorer för bioenergi handlar om temperatur, vegetationsperiodens längd, nederbörd och vind.

Resultaten visar att det är troligt att bioenergisektorn kommer att påverkas av den fortsatta klimatförändringen eftersom klimatförändringssignalen är tydlig för de relevanta klimatparametrarna. Men påverkan varierar. Det finns konsekvenser som förväntas leda till en relativt stor påverkan, exempelvis ökad direkt tillväxt och annat som kan leda till ganska stor påverkan som angrepp av granbarkborre, skogsbränder, ändrade mark­förhållanden och viltskador. Det är mindre troligt att övriga konsekvenser blir betydande för bioenergisektorn.

Nyheter

Effektiv luftburen spridning av aska i skogen

Askåterföring av aska bibehåller balansen av näringsämnen i skogen och minskar på sikt försurningen. Men att sprida aska i skogen är inte alltid så lätt. Blöta skogsmarker gör det problematiskt att sprida med traktor och att använda helikopter är dyrt. GI Lift har utvecklat en fossilfri luftburen spridare som ska kunna återföra stora mänger aska till skogen med stor precision och till ett bra pris.

27 feb 2024


Insektsangrepp i skogen minskas med bioaska

Gnagskador från snytbaggen minskar när barrskogsplantor gödslas med kisel. Maria Greger på Stockholms universitet, har nu följt upp de studier som gjordes i växthus under 2023, med en studie i fält. Även fältstudien visar att bioaskan ökar kiselhalten i skogsplantorna, som i sin tur ökar motståndet mot insektsangrepp. Skador från snytbaggen leder till stora kostnader för skogsbruket, så ett botemedel är välkommet.

21 feb 2024


Nu blir det enklare att upphandla slaggrus: "Kan minska klimatpåverkan från infrastruktur"

Ett Energiforskprojekt har tagit fram dimensioneringsunderlag och materialparametrar som ska kunna öka användningen av slaggrus vid anläggning av till exempel vägar. Det kan leda till att stora infrastrukturprojekt kan minska sin klimatpåverkan i framtiden genom att välja ett så kallat alternativt konstruktionsmaterial.

19 feb 2024 - Värme och kyla


17 rekommendationer ska bevara den svenska laxstammen

Det finns ett behov av moderna rekommendationer för hur urval och parning av avelsfisk och hantering av yngel bör ske för att optimera den genetiska variationen och för att värna om den biologiska mångfalden. I en ny rapport presenteras 17 rekommendationer för ett strategiskt avelsarbete.

12 feb 2024 - Vattenkraft


Hur hög är acceptansen för biobränslen?

Jenny Westerberg på Profu har undersökt hur acceptansen för biobränslen ser ut i Sverige och inom EU.

8 feb 2024


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2021:739

Författare

Julia Hansson, Sofie Hellsten, Jenny Gode, Erik Kjellström, Gustav Strandberg