Rapport

Klimatförändringarnas inverkan på vindkraften

De klimatpåverkande faktorer som framför allt påverkar vindkraften är förändrade vindförhållanden och isbildning. Konsekvenserna verkar bli relativt små och klimatsimuleringar visar inga större förändringar av vindförhållandena, även om resultaten är osäkra. En ökad isbildning i norra Sverige bedöms vara den säkraste klimatsignalen som också påverkar branschen negativt.

Några exempel på mindre troliga förändringar, som man kan behöva förbereda sig för, är stiltje, skogsbrand, förändrad turbulens och förändrad vindriktning. Men klimatförändringen kan också påverka vindkraften positivt. Det handlar till exempel om en minskad nedisning i södra Sverige och en mindre utbredning av havsis vilket underlättar utbyggnaden av havsbaserad vindkraft längre norrut i Östersjön.

En fortsatt kraftig utbyggnad innebär att vindkraft på sikt kommer att utgöra en stor andel av Sveriges elförsörjning. Det innebär också att klimatförändringens eventuella påverkan på vindkraften kan få stor betydelse för elsystemet som helhet. Rapporten ger också fem förslag på åtgärder som gäller för de flesta konsekvenser som har identifierats.

Nyheter

Effektiv luftburen spridning av aska i skogen

Askåterföring av aska bibehåller balansen av näringsämnen i skogen och minskar på sikt försurningen. Men att sprida aska i skogen är inte alltid så lätt. Blöta skogsmarker gör det problematiskt att sprida med traktor och att använda helikopter är dyrt. GI Lift har utvecklat en fossilfri luftburen spridare som ska kunna återföra stora mänger aska till skogen med stor precision och till ett bra pris.

27 feb 2024


Insektsangrepp i skogen minskas med bioaska

Gnagskador från snytbaggen minskar när barrskogsplantor gödslas med kisel. Maria Greger på Stockholms universitet, har nu följt upp de studier som gjordes i växthus under 2023, med en studie i fält. Även fältstudien visar att bioaskan ökar kiselhalten i skogsplantorna, som i sin tur ökar motståndet mot insektsangrepp. Skador från snytbaggen leder till stora kostnader för skogsbruket, så ett botemedel är välkommet.

21 feb 2024


Nu blir det enklare att upphandla slaggrus: "Kan minska klimatpåverkan från infrastruktur"

Ett Energiforskprojekt har tagit fram dimensioneringsunderlag och materialparametrar som ska kunna öka användningen av slaggrus vid anläggning av till exempel vägar. Det kan leda till att stora infrastrukturprojekt kan minska sin klimatpåverkan i framtiden genom att välja ett så kallat alternativt konstruktionsmaterial.

19 feb 2024 - Värme och kyla


17 rekommendationer ska bevara den svenska laxstammen

Det finns ett behov av moderna rekommendationer för hur urval och parning av avelsfisk och hantering av yngel bör ske för att optimera den genetiska variationen och för att värna om den biologiska mångfalden. I en ny rapport presenteras 17 rekommendationer för ett strategiskt avelsarbete.

12 feb 2024 - Vattenkraft


Hur hög är acceptansen för biobränslen?

Jenny Westerberg på Profu har undersökt hur acceptansen för biobränslen ser ut i Sverige och inom EU.

8 feb 2024


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2021:742

Författare

Peter Blomqvist, Jenny Gode, Erik Kjellström, Gustav Strandberg