Rapport

Scenarier för energi och klimat

Klimatförändringen och vad den betyder för vår planet är alltmer i fokus i samhällsdebatten. En viktig pusselbit i den klimatpolitiska forskningen är de olika scenarier för det globala och det regionala klimatet som klimatforskare världen över tar fram och där IPCC har en nyckelroll. Men det finns en stor osäkerhet i beräkningarna bland annat eftersom det handlar om relativt långa tidsrymder och att det saknas kunskap.

Bakom klimatscenarierna finns mängder av energisystemscenarier som i sin tur bygger på antaganden om exempelvis ekonomisk tillväxt, teknisk utveckling, styrkan i den globala och regionala klimatpolitiken och tillgång till bränslen och energiresurser. Här knyter forskarna ihop flera av de internationellt uppmärksammade klimatscenarierna med de bakomliggande energisystemscenarierna.

Resultaten visar hur det framtida energisystemet kan utvecklas och därmed hur betydelsen av olika energislag kan förändras. Dels är rapporten en litteraturgenomgång med en generell och internationell utblick kring energisystemscenarier. Dels görs en modellanalys som är specifikt inriktad på det nordiska och svenska energisystemet och de teknikslag som ingår i projektet Klimatförändringarnas konsekvenser för energisystemet. Rapporten beskriver också ett antal möjliga framtider för den svenska el- och fjärrvärmeförsörjningen mot 2050, baserat på energisystemmodellering.

Nyheter

Svenskt centrum för hållbar vattenkraft – ny teknik och biologisk mångfald

Energiforsk driver tillsammans med Luleå tekniska universitet Svenskt centrum för hållbar vattenkraft, under de kommande fem åren. Det är Energimyndighetens största kompetenscentrum med en budget på 280 miljoner.

24 mar 2023


Energiforsk i internationellt vätgasprojekt

Energiforsk är en av 44 partners i det internationella vätgaskonsortiet BalticSeaH2 i Östersjöregionen. Projektet syftar till att skapa en vätgasekonomi, öka energisäkerheten och minska beroendet av fossila energikällor. Planerad omsättning är cirka 360 miljoner kronor under fem år.

21 mar 2023


Pressmeddelande: Energibranschen investerar i forskning om hållbara elnät

Nu startar Energiforsk och 47 aktörer från energibranschen forskningsprogrammet "Elnätens hållbara teknikutveckling och digitalisering" med en budget på totalt 11 miljoner kronor.

20 mar 2023 - Trygg elförsörjning


3 tips på hur organisationer kan nå bortom mål- och intressekonflikter

Samarbete och förståelsekultur, det är två viktiga pusselbitar för hur organisationer kan nå bortom mål- och intressekonflikter i energiomställningen, enligt Johan Holmén, doktor i fysisk resursteori vid Chalmers.

17 mar 2023 - Värme och kyla


Aska kan skydda mot snyltbaggen: Kostar skogsindustrin hundra miljoner årligen

Tack vare askans höga halt av kisel kan återföring av aska i svenska skogar ökar både produktionen av biomassa och stärka trädens motståndskraftighet mot snyltbaggen.

9 mar 2023 - Värme och kyla


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2021:771

Författare

Martin Hagberg, Thomas Unger, Jenny Gode