Rapport

Scenarier för energi och klimat

Klimatförändringen och vad den betyder för vår planet är alltmer i fokus i samhällsdebatten. En viktig pusselbit i den klimatpolitiska forskningen är de olika scenarier för det globala och det regionala klimatet som klimatforskare världen över tar fram och där IPCC har en nyckelroll. Men det finns en stor osäkerhet i beräkningarna bland annat eftersom det handlar om relativt långa tidsrymder och att det saknas kunskap.

Bakom klimatscenarierna finns mängder av energisystemscenarier som i sin tur bygger på antaganden om exempelvis ekonomisk tillväxt, teknisk utveckling, styrkan i den globala och regionala klimatpolitiken och tillgång till bränslen och energiresurser. Här knyter forskarna ihop flera av de internationellt uppmärksammade klimatscenarierna med de bakomliggande energisystemscenarierna.

Resultaten visar hur det framtida energisystemet kan utvecklas och därmed hur betydelsen av olika energislag kan förändras. Dels är rapporten en litteraturgenomgång med en generell och internationell utblick kring energisystemscenarier. Dels görs en modellanalys som är specifikt inriktad på det nordiska och svenska energisystemet och de teknikslag som ingår i projektet Klimatförändringarnas konsekvenser för energisystemet. Rapporten beskriver också ett antal möjliga framtider för den svenska el- och fjärrvärmeförsörjningen mot 2050, baserat på energisystemmodellering.

Nyheter

Nytt forskningsprogram gör verkstad av den svenska vätgasstrategin

Energimyndighetens förslag till Sveriges vätgasstrategi innehåller mål för vätgasproduktion till 2030 respektive 2045 och pekar ut områden som behöver utvecklas och studeras vidare. Energiforsk tar tillsammans med ett antal andra aktörer detta vidare i programmet Vätgasens roll i energi- och klimatomställningen.

8 dec 2021


Marknad för stödtjänster i Skåne

En ny rapport skissar ramarna för hur utvecklingen av energimixen kan se ut i Skåne. "Vi hoppas att resultaten bidrar till att nödvändiga stödtjänster införs snarast" säger Ola Solér, projektansvarig på Region Skåne.

30 nov 2021


Podcasts x2 om vägen till ett koldioxidfritt samhälle

Förutom att poddarna CCS Panelen och EnergiStrategiPodden fokuserar på våra viktigaste klimatutmaningar och strategier inom energibranschen, har de även intervjuat vår vd Markus Wråke hur vi kan nå ett koldioxidfritt samhälle i Norden 2030.

22 nov 2021


Optimering av solcellsparker i nytt forskningsprojekt

Intresset för solcellsparker ökar kraftigt i Sverige. I ett forskningsprojekt med stöd från Åforsk, undersöker vi hur solcellsparker kan utformas och planeras med hänsyn till lokala väderförhållanden i kombination med prissignaler från elmarknaden.

17 nov 2021


Integrationskostnader från sol och vind

När vi ska integrera mera vind och sol i energisystemet uppstår integrationskostnader. Hur stora är kostnaderna, vad består de av och hur kan de bäst beräknas? Med utgångspunkt i en ny rapport av Lennart Söder diskuterades frågorna under ett webbinarium under torsdagen.

15 nov 2021


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2021:771

Författare

Martin Hagberg, Thomas Unger, Jenny Gode