Rapport

Scenarier för energi och klimat

Klimatförändringen och vad den betyder för vår planet är alltmer i fokus i samhällsdebatten. En viktig pusselbit i den klimatpolitiska forskningen är de olika scenarier för det globala och det regionala klimatet som klimatforskare världen över tar fram och där IPCC har en nyckelroll. Men det finns en stor osäkerhet i beräkningarna bland annat eftersom det handlar om relativt långa tidsrymder och att det saknas kunskap.

Bakom klimatscenarierna finns mängder av energisystemscenarier som i sin tur bygger på antaganden om exempelvis ekonomisk tillväxt, teknisk utveckling, styrkan i den globala och regionala klimatpolitiken och tillgång till bränslen och energiresurser. Här knyter forskarna ihop flera av de internationellt uppmärksammade klimatscenarierna med de bakomliggande energisystemscenarierna.

Resultaten visar hur det framtida energisystemet kan utvecklas och därmed hur betydelsen av olika energislag kan förändras. Dels är rapporten en litteraturgenomgång med en generell och internationell utblick kring energisystemscenarier. Dels görs en modellanalys som är specifikt inriktad på det nordiska och svenska energisystemet och de teknikslag som ingår i projektet Klimatförändringarnas konsekvenser för energisystemet. Rapporten beskriver också ett antal möjliga framtider för den svenska el- och fjärrvärmeförsörjningen mot 2050, baserat på energisystemmodellering.

Nyheter

Elektrifieringens roll i transportsektorns omställning diskuteras på eComExpo

Energiforskprojekten "Ett elsystem för elfordon" och "2030-pusslet" kommer att vara värd för två rundabordssamtal på eComExpo med fokus på elektrifieringens betydelse för transportsektorns omställning.

20 sep 2023 - Energisystem


Hundratals intresserade av SVC:s nya webbinariesatsning

Att det finns ett stort intresse för forskning och utveckling av teknik, system och metoder för vattenkraft och dammar syns tydligt i antalet deltagare på SVC:s nya serie med lunchwebbinarium.

19 sep 2023 - Vattenkraft


Energiforsk fokuserar på samhällsnytta i nytt ägardirektiv

Energiforsk ska initiera och bedriva energiforskning för att bidra till ett robust och hållbart energisystem, och fortsätta vara politiskt oberoende. De syftena har företagets ägare förtydligat i ett uppdaterat ägardirektiv.

11 sep 2023


Virtuellt kraftverk kan öka intäkterna för solcellsägare

Currently är ett virtuellt kraftverk som företaget CheckWatt tagit fram. Genom att ansluta sina solcellspaneler till det virtuella kraftverket kan solelproducenter sälja stödtjänster.

5 sep 2023


Ny studie visar: Så tillförlitliga är mikronäten

”Det som gör den här studien unik är vi genomförde fallstudien på ett verkligt mikronät och metoden går att använda redan idag”, säger Ying He som utvecklat en ny metod för att utvärdera tillförlitligheten på mikronät.

4 sep 2023 - Trygg elförsörjning


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2021:771

Författare

Martin Hagberg, Thomas Unger, Jenny Gode