Rapport

Sektorkoppling för ett mer effektivt energisystem

Uppdaterad 2021-12-02 Publicerad 2021-04-23

Här har man utrett vilka systemvinster och synergier som kan skapas genom en bättre samverkan och integrering av energiinfrastruktursystemen el, gas och fjärrvärme i så kallade sektorkopplingar.

En sektorkoppling är teknik som kopplar ihop minst två energisystem och som omvandlar en energibärare till en annan. Sex olika sektorkopplingar har analyserats gällande tekniska möjligheter och förmåga, kostnader och lönsamhet, institutionella barriärer och viktiga påverkansfaktorer.

Resultaten av den här förstudien visar att elproduktion genom vätgas ser ut att vara tekniskt möjligt och har potential, men att nuvarande kostnader påverkar lönsamheten negativt och hindrar en sektorkoppling. Balansreglering genom elektrolysörer, då vätgas och syrgas tillverkas med hjälp av elektrisk energi och vatten, ser ut att ha goda förutsättningar både nu och i framtiden. Att ta vara på restvärme från vätgasproduktion med elektrolysörer har goda ekonomiska förutsättningar. Däremot bedöms sektorkopplingarna gasturbiner för elsystemet, gaspannor i fjärrvärmesystem och gaseldad kraftvärme bli mer gynnsamma senare.

Förstudien ger också flera förslag på vidare forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprojekt som ser till en ökad sammankoppling av hela energisystemet.

Nyheter

Nytt projekt undersöker PD-aktivitet i elnätet: ”Kan handla om miljardbelopp i besparingar för svenska elnätsägare”

50 000 svenska nätstationer kan drabbas av förtida funktionsfel orsakade av elektriska urladdningar, partial discharge, PD. Ett Energiforskprojekt ska undersöka grundorsakerna till PD-aktivitet, varför det är så utbrett och vad som kan göras för att förebygga det i framtiden.

14 jun 2024 - Elnät


Rekommendationer för hantering av övertoner från sol- och vindkraft

För att nyanslutningen av sol- och vindkraft inte ska försämra elkvaliteten betonar en ny rapport behovet av korrekt tillämpning av metoder för att studera och följa upp övertoner. Mer forskning behövs, särskilt kring emissioner från solomriktare och vindkraftverk för att förbättra tillförlitligheten vid beräkning av övertonsnivåerna.

10 jun 2024 - Elnät


Reparationsinjektering av fyllningsdammar

SVC-doktoranden Johan Lagerlund disputerade nyligen med en avhandling om hur man kan reparera dammkonstruktioner. I takt med att våra dammkonstruktioner blir äldre behöver vi få bättre möjligheter till underhåll och reparation av våra dammar.

10 jun 2024


Ny rapport: Frivillig effektmarknad minskar effektbristen

Om risken för effektbrist ökar och blir påtaglig kan en frivillig effektmarknad växa fram, och därmed minska effektproblemet, enligt en ny Energiforskrapport. Men en förutsättning är att staten tydligt signalerar att dess ansvar stannar vid en begränsad effektreserv och inget mer, säger rapportens huvudförfattare Lars Bergman.

31 maj 2024


Energiforsk leder nordiskt projekt för lokal energiomställning

Nordiska ministerrådets organ Nordisk Energiforskning har beviljat 22 miljoner kronor till ett treårigt projekt som ska ta fram råd och verktyg för att underlätta energiomställningen lokalt. Energiforsk leder projektet som genomförs i samarbete med åtta forskningsorganisationer, två kommuner och två kommunförbund i Sverige, Norge och Danmark.

29 maj 2024


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2021:764

Författare

Linda Dyab, Pia-Maria Bondesson, Håkan Sköldberg, Johan Holm, Magnus Brolin, Sofia Nyström, Rebecca Samuelsson