Rapport

Sektorkoppling för ett mer effektivt energisystem

Här har man utrett vilka systemvinster och synergier som kan skapas genom en bättre samverkan och integrering av energiinfrastruktursystemen el, gas och fjärrvärme i så kallade sektorkopplingar.

En sektorkoppling är teknik som kopplar ihop minst två energisystem och som omvandlar en energibärare till en annan. Sex olika sektorkopplingar har analyserats gällande tekniska möjligheter och förmåga, kostnader och lönsamhet, institutionella barriärer och viktiga påverkansfaktorer.

Resultaten av den här förstudien visar att elproduktion genom vätgas ser ut att vara tekniskt möjligt och har potential, men att nuvarande kostnader påverkar lönsamheten negativt och hindrar en sektorkoppling. Balansreglering genom elektrolysörer, då vätgas och syrgas tillverkas med hjälp av elektrisk energi och vatten, ser ut att ha goda förutsättningar både nu och i framtiden. Att ta vara på restvärme från vätgasproduktion med elektrolysörer har goda ekonomiska förutsättningar. Däremot bedöms sektorkopplingarna gasturbiner för elsystemet, gaspannor i fjärrvärmesystem och gaseldad kraftvärme bli mer gynnsamma senare.

Förstudien ger också flera förslag på vidare forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprojekt som ser till en ökad sammankoppling av hela energisystemet.

Nyheter

Fyll på dina vattenkraftkunskaper

Under en vecka i oktober har du som pluggar eller jobbar med vattenkraft möjlighet att lära dig mer om grunderna och de senaste nyheterna inom rotordynamik och geoteknik. Det är forskare inom Svenskt vattenkraftscentrum på Luleå tekniska universitet som leder en digital forskarskola.

16 sep 2021 - Vattenkraft


Ny modellering visar hur Nordens energisystem kan bli klimatneutralt

Utsläppen måste minska femfaldigt de kommande tio åren om energisystemet i de nordiska länderna ska kunna bli klimatneutralt. Starkare nät, ökad flexibilitet, mer vindkraft och solenergi, elektrifiering av transporter samt CCS är alla avgörande delar för att nå de nordiska klimatmålen.

7 sep 2021


Dags för ett helhetsgrepp kring laddningskedjan

Inom kort startar vi projektet "Ett elsystem för elfordon" för att ta ett helhetsgrepp kring hela laddningskedjan. Än finns det några platser kvar för fler deltagare.

3 sep 2021


Podcast om ett koldioxidneutralt energisystem

I en ny podcast får man lyssna på hur forskare har identifierat och prioriterat åtgärder som ska leda fram till ett koldioxidneutralt Nordiskt energisystem. Resultaten från projektet Nordic Clean Energy Scenarios lanseras i sin helhet i nästa vecka.

31 aug 2021 - Energisystem


Fördelaktigt med trådlös teknik för vattenkraften

Utvecklingen av olika typer av trådlös teknik går snabbt. Hittills använder få vattenkraftverk i Sverige digital kommunikationsteknik, men det finns många vinster med att använda den nya tekniken, både vad det gäller datainsamling och sänkta kostnader.

27 aug 2021


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2021:764

Författare

Linda Dyab, Pia-Maria Bondesson, Håkan Sköldberg, Johan Holm, Magnus Brolin, Sofia Nyström, Rebecca Samuelsson