Tidigare Solelprogram

Solelprogrammet fram till 2018

SolEl-programmet har drivits i olika etapper i cirka 15 år. Programmet var ett tillämpat, nationellt utvecklingsprogram för solcellsystem som drevs av Energiforsk tillsammans med Energimyndigheten.

SolEl-programmet omfattade såväl teknisk som samhällsvetenskaplig forskning kring exempelvis integration av solceller i staden, byggnaden och smarta elnät. Viktiga mål för programmet har varit att bidra till kompetensutveckling forskningsprojekt och att sprida forskningsresultat.

Programmets huvudområden

Forskningen har handlat om nätanslutning och solceller i framtidens smarta elnät, hållbara städer och byggnadsanknutna solcellsfrågor, utvärdering av solcellsanknutna produkter och solceller i samhället. Exempel på forskningsområden är solcellsanläggningars kostnadseffektivitet, nätpåverkan, byggnadsintegration, stadsplanering, energibeteende och affärsmodeller. 

Programmets mål

  • Kunskap som ger ökad möjlighet att integrera solceller i staden, byggnaden och smarta elnät.
  • Utveckling och demonstration av nya konkurrenskraftiga produkter och tjänster som främjar etablering av solceller i Sverige.
  • Långsiktig kompetensuppbyggnad bland de aktörer som investerar i, planerar för, beställer, installerar, äger och/eller driver solcellsanläggningar, liksom inom akademi och institut.