Projekt

Remedial grouting in rock foundations under dams

Uppdaterad 2023-09-21 Publicerad 2021-11-26

Målet med projektet är att utveckla en metod för reparationsinjektering under dammar. Metodiken kommer att baseras på de experimentella resultat som utförs inom projektet tillsammans med nya och befintliga teorier om berginjektering.

Förhoppningen är att metodiken ska ge vattenkraftsindustrin ny kunskap om hur reparationsinjekteringen bör utformas och under vilka förutsättningar den kan förväntas bli framgångsrik. Dessutom kommer implementering av en nyutvecklad designmetodik för injektionsridåer att utföras vid en svensk damm.

Projektet ska:

  1. Utveckla en designmetodik för reparationsinjektering baserad på befintliga teorier
  2. Undersöka effektiviteten av att använda tryckavlastningshål för att minska den hydrauliska gradienten i berggrunden av en damm
  3. Implementera en nyutvecklad designmetodik för injektionsridåer i en svensk damm