Projekt

Simulering av fyllningsdammars beteende

Projektet behandlar en alternativ metod för provtagning i dammar, där det kan vara svårt att ta upp prover för att bestämma materialens egenskaper. Istället för destruktiv provtagning, ligger fokus på att utnyttja mätdata. Genom att kombinera mätdata med modellering, kan man få fram materialparameterar genom inversmodellering.

Idén med inversmodellering är att återspegla dammens verkliga, det vill säga uppmätt, beteende i simuleringarna. På det sättet skapas en så kallad ”digital tvilling” genom en kalibreringsprocess, där värden på parametrar i konstitutiva modeller identifieras.

Materialparametrarna som man får fram från inversanalysen kan nyttjas vid modellering av framtida åtgärder på dammen. Det kan till exempel handla om en höjning av dammen eller att man anlägger stödbankar. Om fältmätningar utförs vid åtgärderna, kan kalibreringsprocessen uppdateras och nya materialparametrar erhållas från inversanalysen. Det kan indikera om materialet har påverkats av åtgärderna.

Resultat från projektet, i form av framtagna materialparametrar, kommer att kunna utgöra en bas för framtida beräkningar. När förändringar i materialparametrar observeras över tid, kan det ge en indikation på förändringar i dammkroppen

 

Om projektet

Projektledare
Jasmina Toromanovic
Luleå tekniska universitet
Tid

juli 2018 - december 2021