Rapport

Strategiskt arbete för bevarande av genetisk variation i svensk kompensationsodling

Publicerad 2023-12-19

En viktig del av programmet Vattenkraftens kompensationsodlings forsknings- och utvecklingsaktiviteter är att stötta de långsiktiga bevarandebiologiska målsättningarna för svenska laxstammar. I denna rapport presenteras rekommendationer och riktlinjer för ett strategiskt avelsarbete för kompensationsodling av laxfisk med syfte att bevara genetisk mångfald med tonvikt på genetisk variation.

I rapporten resoneras kring de faktorer som påverkar genetisk variation och hur dessa kan beaktas inom odlingsverksamheten. De råd och rekommendationer som ges i denna rapport är framtagna utifrån kunskapsläget vid tillfälle för dess utveckling. Rapporten baseras på en litteraturgenomgång, beräkningar av effektiv populationsstorlek (Ne) för två kompensationsodlade laxpopulationer, samt information från odlingsverksamheten. Innehållet kan behöva ses över och modifieras i framtiden i takt med nya vetenskapligarön och om de praktiska förutsättningarna för odlingsverksamheten förändras.

Nyheter

Fastighetsbolag positiva till mer efterfrågeflexibilitet i fjärrvärmenätet

Kunder ställer sig positiva till att hålla nere effektbehovet när fjärrvärmenätet är ansträngt, alltså bidra med efterfrågeflexibilitet. I ett Energiforskprojekt lades tre erbjudanden fram – alla upplevdes relevanta.

2 jul 2024


Vertikala dubbelsidiga paneler för agrivoltaics

På Kärrbo prästgård i Västerås pågår ett forskningsprojekt om agrivoltaics, det vill säga jordbruk och solenergi i kombination, sedan 2020. Det tyska företaget Next2Sun har levererat de dubbelsidiga vertikala solcellspanelerna.

24 jun 2024


Kunskap som främjar solel i Sverige

Solve är ett kompetenscentrum som stöds av Energimyndigheten. Centret bygger på samverkan mellan sex svenska universitet samt cirka 50 företag och organisationer. SOLVE är nu inne på sitt tredje år.

20 jun 2024


Nytt projekt undersöker PD-aktivitet i elnätet: ”Kan handla om miljardbelopp i besparingar för svenska elnätsägare”

50 000 svenska nätstationer kan drabbas av förtida funktionsfel orsakade av elektriska urladdningar, partial discharge, PD. Ett Energiforskprojekt ska undersöka grundorsakerna till PD-aktivitet, varför det är så utbrett och vad som kan göras för att förebygga det i framtiden.

14 jun 2024 - Elnät


Rekommendationer för hantering av övertoner från sol- och vindkraft

För att nyanslutningen av sol- och vindkraft inte ska försämra elkvaliteten betonar en ny rapport behovet av korrekt tillämpning av metoder för att studera och följa upp övertoner. Mer forskning behövs, särskilt kring emissioner från solomriktare och vindkraftverk för att förbättra tillförlitligheten vid beräkning av övertonsnivåerna.

10 jun 2024 - Elnät


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2023-976

Författare

JOHAN ÖSTERGREN, STEFAN PALM, LINDA SÖDERBERG OCH LO PERSSON