Om projektet

Om projektet

Huvudmålet är att tillsammans med fjärrvärmeföretagen ta fram underlag till och utveckla en konkret färdplan för hur fjärrvärmesektorn med hjälp av avskiljning och lagring av biogen koldioxid kan bli en kolsänka till år 2045. Ett mål för projektet är också att identifiera hur samverkan kan ske mellan fjärrvärmesektorn och andra sektorer kring utbyggnaden av infrastruktur och lagring i syfte att minska kostnader och påskynda implementeringen av bio-CCS.

Projektet ska sammantaget;

  • Visa på tekniska förutsättningar och kostnader för bio-CCS i olika typanläggningar
  • Visa hur och under vilka förutsättningar bio-CCS från år 2030 kan drivas på affärsmässiga grunder inom fjärrvärmesektorn.
  • Föreslå styrmedel som långsiktigt och på ett verkningsfullt sätt kan bidra till genomförandet av bio-CCS i fjärrvärmevärmesektorn, inklusive transport och lagring.
  • Visa och ge förslag på hur fjärrvärmesektorn och andra sektorer kan samverka för att minska kostnader och investeringsrisker kring infrastruktur för transport och lagring av koldioxid.
  • Föreslå en tidplan för utbyggnaden av bio-CCS i svenska fjärrvärmeanläggningar.
  • Föreslå en tidsplan för utbyggnaden av infrastrukturen för transport av den avskilda koldioxiden i samverkan med andra berörda aktörer.
  • Visa på för- och nackdelar av bio-CCS ur ett hållbarhetsperspektiv.
  • Identifiera lagar och regelverk som måste vara på plats för möjliggöra bio-CCS.
  • Identifiera kritiska FUD-insatser som är nödvändiga för att realisera bio-CCS.

Färdplanen ska bygga på analyser av de strategiskt viktiga och mest kritiska frågeställningarna för storskalig introduktion och användning av bio-CCS i svensk fjärrvärme. Analyserna görs i samarbete mellan Energiforsk, Profu, Chalmers Tekniska Högskola, Linköpings universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, RISE och fjärrvärmeföretagen.

Projektet finansieras av Energiforsk via närmare ett 20-tal företag och organisationer inom energisektorn och avfallsbranschen samt av Energimyndigheten och Stiftelsen IVL.