Om programmet

Programmet har som målsättning att finna vägar för elnätsägare att bidra med mer miljövärde utan att göra avkall på sitt kärnuppdrag eller affärsmässighet. Aktiviteterna som utförs inom programmet ska därför leda till konkreta problemlösningar och tillämpbara åtgärder för biologisk mångfald.

Programmet har tre övergripande målsättningar

Ökad kunskap och erfarenhetsutbyte

Programmet har som målsättning att öka medvetenhet inom branschen om de möjligheter som finns för BM i exempelvis sand- och gräsmarker samt kraftledningsgatans funktion som spridningskorridor. Detta görs genom att bland annat sammanställa och tillgängliggöra kunskap och erfarenheter.

Nya vägar för att trappa upp insatser utan att göra avkall på affärsmässighet

En viktig målsättning är att tydliggöra de ekonomiska förutsättningarna elnätsföretag har för att arbeta med anpassad skötsel samt, där behov finns, föreslå förändringar i regelverk och incitamentsstrukturer för att skapa samhällsekonomiska värden.

Identifiera vart åtgärder bör implementeras för högst effektivitet

Analysen ska ta hänsyn till det fulla nätverket av aktörer som engageras i arbetet med biologisk mångfald för att kunna identifiera vart åtgärder bör implementeras för högst effektivitet. För att uppnå denna målsättning blir en viktig del att finna former och verktyg för att facilitera samarbeten och kommunikationen mellan aktörer.