Resultat första etappen

Resultat 2012 – 2016

Här listas de rapporter som innehåller resultat från den första etappen av programmet.

Sidan är under omarbetning!

Teknikområde Anläggnings- och förbränningsteknik

 • On-line övervakningsteknik för fluidiserade bädd i BFB pannor
 • Värmeforsk´s Mäthandbok 2005 - uppdatering och utökning
 • Integrerad mätmetod för hygieniska gränsvärden för damning vid värme- och elproduktion
 • Proveldning av pyrolysolja för kraftvärmeproduktion
 • Färdig bränslemix: Bränsleblandningar av halm, flis och additiv från terminal till värme- och kraftvärmeverk
 • Avancerad temperaturmätning på/i/under ytbeläggningar syftande till optimering av förbränningssystem
 • Miljövänligare och effektivare förbränning i fluidbädd med manganmalm som bäddmaterial
 • Förstudie kring snabb fuktighetsbestämning av biobränsle med radarteknik - SNABB
 • Hantering av kadmium vid värmeverket vid användning av Salix som fånggröda

Teknikområde Material- och kemiteknik

 • HVAF Ni-bas beläggningar för korrosions- och erosionsskydd av pannor
 • Inspektion och OFP av processutrustning i glasfiberarmerad plast (GAP)
 • Handbok för livslängdsarbete med energianläggningar, utgåva 3
 • Tungmetalljonbytare för rening av rökgaskondensat
 • Konsekvenser av cyklisk drift - Töjningsinducerad korrosionssprickning
 • Utveckling av provmetod för utvärdering av cyklisk drift
 • Kostnadseffektiv minskning av kväveutsläpp i rökgaskondensat
 • Reparation av skyddande ytbeläggningar som skadtas under drift
 • Säkrare och pålitligare användning av PP-material i rökgasreningsanläggningar
 • Begränsad eldstadskorrosion genom reglerad blyhalt
 • Förbättrad livslängdsprediktering genom TMF provning i korrosiv miljö
 • Korrosion och beläggningsbildning vid förbränning av SLF
 • Online-analys av heta påslag vid förbränning
 • Gjuterisand som bäddmaterial i FB-pannor vid förbränning av RT-flis
 • Inverkan av spänningsrelaxation på krypning av ångledningssystem
 • Korrosionsreducerande additivs inverkan på syradaggpunkten och lågtemperaturkorrosion
 • Livslängdsbedömning av ångledningssystem - kompletterande provning och analys

Teknikområde Processtyrning

 • Utveckling av metod för att finna dold kunskap/expertkunskap hos äldre erfarna processoperatörer och återföra denna till organisationen
 • Undersökning av möjligheterna för svenska kraftvärmeverk att leverera reglerkrafttjänster
 • Beslutstöd för produktionsplanering av fjärrvärme med hjälp av olinjär programmering
 • Guide för att säkerställa erfoderlig säkerhet och kvalitet
 • Primära fel i larmskurar
 • Förbättrad överhettarreglering med framkoppling från fysikaliska processmodeller

Teknikområde Systemteknik

 • Drifterfarenheter från förgasningsanläggningar av biobränslen för kraftvärmeproduktion och industriella tillämpningar
 • Effektiv transport av bioenergi för kraftvärmeproduktion
 • Bioslam till Biokol -Pilotförsök
 • Teknisk och ekonomisk potential för kombinerad värme, kraft och biooljeproduktion vid kraftvärmeverk-CHPO