Rapport

Affärsmodeller för fjärrvärme och värmepumpar

Uppdaterad 2024-03-14 Publicerad 2020-08-07

I fastigheter som har både värmepump och en anslutning till fjärrvärme kan driften av de båda anläggningarna optimeras, vilket innebär en unik position för ett fjärrvärmeföretag att kunna erbjuda nya tjänster och produkter.

En optimering innebär minskade systemkostnader och i många fall minskar också utsläppen från uppvärmning av byggnaderna. Energiföretag som producerar och säljer fjärrvärme kan utforma nya affärsmodeller som gör det möjligt att utnyttja värmekällor i bebyggelsen för en utökad systemnytta. Men affärsmodellerna innebär att energiföretag behöver utveckla de energitjänster man erbjuder.

Olika företag har kommit olika långt i arbetet med tjänsteutveckling och för vissa innebär produktorienterade affärsmodeller färre hinder än rena tjänster. Relationen och samarbetet mellan energiföretag och kunder kommer att bli allt mer viktigt och kan innebära det största värdet i affären, även om det är svårt att sätta siffror på.

Nyheter

Nytt projekt undersöker PD-aktivitet i elnätet: ”Kan handla om miljardbelopp i besparingar för svenska elnätsägare”

50 000 svenska nätstationer kan drabbas av förtida funktionsfel orsakade av elektriska urladdningar, partial discharge, PD. Ett Energiforskprojekt ska undersöka grundorsakerna till PD-aktivitet, varför det är så utbrett och vad som kan göras för att förebygga det i framtiden.

14 jun 2024 - Elnät


Rekommendationer för hantering av övertoner från sol- och vindkraft

För att nyanslutningen av sol- och vindkraft inte ska försämra elkvaliteten betonar en ny rapport behovet av korrekt tillämpning av metoder för att studera och följa upp övertoner. Mer forskning behövs, särskilt kring emissioner från solomriktare och vindkraftverk för att förbättra tillförlitligheten vid beräkning av övertonsnivåerna.

10 jun 2024 - Elnät


Reparationsinjektering av fyllningsdammar

SVC-doktoranden Johan Lagerlund disputerade nyligen med en avhandling om hur man kan reparera dammkonstruktioner. I takt med att våra dammkonstruktioner blir äldre behöver vi få bättre möjligheter till underhåll och reparation av våra dammar.

10 jun 2024


Ny rapport: Frivillig effektmarknad minskar effektbristen

Om risken för effektbrist ökar och blir påtaglig kan en frivillig effektmarknad växa fram, och därmed minska effektproblemet, enligt en ny Energiforskrapport. Men en förutsättning är att staten tydligt signalerar att dess ansvar stannar vid en begränsad effektreserv och inget mer, säger rapportens huvudförfattare Lars Bergman.

31 maj 2024


Energiforsk leder nordiskt projekt för lokal energiomställning

Nordiska ministerrådets organ Nordisk Energiforskning har beviljat 22 miljoner kronor till ett treårigt projekt som ska ta fram råd och verktyg för att underlätta energiomställningen lokalt. Energiforsk leder projektet som genomförs i samarbete med åtta forskningsorganisationer, två kommuner och två kommunförbund i Sverige, Norge och Danmark.

29 maj 2024


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2020:678

Författare

Jonas Ottosson, Linnea Johansson, Johan Kensby, Kristina Lygnerud, Johanna Nilsson och Anna Nilsson