Rapport

El och fjärrvärme – samverkan mellan marknaderna

Uppdaterad 2024-03-14 Publicerad 2016-02-03

Här har studerats hur fjärrvärme kan bidra till att klara de utmaningarna för kraftsystemets stabilitet som uppkommer genom ökande inslag av en varierande elproduktion. Rapporten visar hur elpriserna påverkas av ökad vindkraft och en minskad tillgång på styrbar termisk elproduktion i form av kärnkraft.

Marknaderna för el- och fjärrvärme har under lång tid påverkat varandra. De nordiska och europeiska energisystemen förändras i snabb takt till följd av energi- och klimatpolitiken bland annat. Utbyggnaden av variabel förnybar elproduktion sker i högt tempo vilket innebär stora utmaningar och en ökad drivkraft för el- och fjärrvärmemarknaderna att samverka.

Resultaten visar att det kommer att bli allt större svängningar i elpriset i framtiden och möjligheter för ökade intäkter för kraftvärmeproducenter, särskilt om kärnkraften avvecklas. Kraftvärmen kan i så fall, tillsammans med vattenkraft, spela en allt viktigare roll för en stabil elförsörjning. 

Nyheter

Kunskap som främjar solel i Sverige

Solve är ett kompetenscentrum som stöds av Energimyndigheten. Centret bygger på samverkan mellan sex svenska universitet samt cirka 50 företag och organisationer. SOLVE är nu inne på sitt tredje år.

20 jun 2024


Nytt projekt undersöker PD-aktivitet i elnätet: ”Kan handla om miljardbelopp i besparingar för svenska elnätsägare”

50 000 svenska nätstationer kan drabbas av förtida funktionsfel orsakade av elektriska urladdningar, partial discharge, PD. Ett Energiforskprojekt ska undersöka grundorsakerna till PD-aktivitet, varför det är så utbrett och vad som kan göras för att förebygga det i framtiden.

14 jun 2024 - Elnät


Rekommendationer för hantering av övertoner från sol- och vindkraft

För att nyanslutningen av sol- och vindkraft inte ska försämra elkvaliteten betonar en ny rapport behovet av korrekt tillämpning av metoder för att studera och följa upp övertoner. Mer forskning behövs, särskilt kring emissioner från solomriktare och vindkraftverk för att förbättra tillförlitligheten vid beräkning av övertonsnivåerna.

10 jun 2024 - Elnät


Reparationsinjektering av fyllningsdammar

SVC-doktoranden Johan Lagerlund disputerade nyligen med en avhandling om hur man kan reparera dammkonstruktioner. I takt med att våra dammkonstruktioner blir äldre behöver vi få bättre möjligheter till underhåll och reparation av våra dammar.

10 jun 2024


Ny rapport: Frivillig effektmarknad minskar effektbristen

Om risken för effektbrist ökar och blir påtaglig kan en frivillig effektmarknad växa fram, och därmed minska effektproblemet, enligt en ny Energiforskrapport. Men en förutsättning är att staten tydligt signalerar att dess ansvar stannar vid en begränsad effektreserv och inget mer, säger rapportens huvudförfattare Lars Bergman.

31 maj 2024


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2015:223

Författare

Håkan Sköldberg, Thomas Unger, David Holmström